دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1389 
7. غزل در اشعار سعدی و متنبی

صفحه 121-145

لیلا قاسمی حاجی آبادی؛ مریم پیکان پور