دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آبان 1389 
دین در اندیشه جواهری و شهریار (بررسی و تطبیق)

صفحه 143-164

مهدی ممتحن؛ حسین محمدیان؛ محمدامین رودینى