دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1390 
2. سیمای زن و عشق در «دده قورقود » و «ایلیاد و ادیسه »

صفحه 31-42

محمّدرضا برزگر خالقی؛ رقیه نیساری تبریزی


3. مقایسۀ داستان فریدون با نمایشنامه «لیرشاه »

صفحه 43-61

معصومه خدادادی مهاباد؛ لیلا فاطمی کلش


8. مدح در اشعار متنبی و حافظ

صفحه 137-149

مهدی ممتحن؛ سمانه شریفی راد


9. تصویری از حافظ در دیوان ناری

صفحه 151-168

سید مرتضی هاشمی؛ غلامحسین شریفی؛ یوسف کرمی چمه