دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1390 
نگاهی تطبیقی به تصویرِشب از نگاه ادوارد یونگ و آلفرد دو موسه

صفحه 135-148

مهدی ممتحن؛ نسرین دفترچی؛ علی اصغر شهناز خضرلو