دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1390 
5. بررسی تطبیقی یوتوپیای تامس مور با شهر نیکان نظامی

صفحه 91-109

کتایون فرشید؛ مسعود سپهوندی؛ فرانک فرشید