واکاوی رمان «حصار و سگ‌های پدرم»؛ بازتولید استبداد و پدرسالاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

محقق مرکز تحقیقات علمی دانشگاه سوران، کردستان، عراق

چکیده

پدرسالاری و ذهنیت مذکر در همه شخصیت‌های این رمان بی استثنا دیده می‌شود. نهادینه شدن قانون پدر در ناخودآگاه فردی و جمعی اعضای این حصار چنان شدتی دارد که حتی پس از مرگ جسمانی پدر هم این ساختار به شکل‌هایی دیگر بروز می‌یابد. شگرد روایی برای تسلط بر نظام نشانه‌های این متن در اختیار گرفته شده تا خود زبان به ابزار سرکوب بدل شود و سخن و گفتمان مؤنث را سرکوب کند؛ در واقع راوی آن سخنانی را که خود می‌خواهد از دهان پرسوناژهای مؤنث بیان میکند. ذهنیتی که استبداد درونی آن شده و در ناخودآگاه استبدادزده است خود میل به رهایی نخواهد داشت و با مرگ هر دیکتاتوری دیکتاتور دیگری را جایگزین آن خواهد کرد و تا پایان عمر باید در «گور، هم گنبد و هم گورستان» به سر ببرد. روح سنت اما بسیار قوی‌تر است و در ذهنیت، روابط اجتماعی و در نهادهایی همچون خانواده، مدرسه و دولت ساری است و در تضادی ابدی با نو شدن است. ما همیشه در حسرت و اندوه دیکتاتورها هستیم و بر فقدان آن‌‌‌ها مویه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


پوپر، کارل. 1380ش، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
حسن، شیرزاد.  1393ش، حصار و سگ‌های پدرم، ترجمه مریوان حلبچه‌ای، تهران: نیماژ.
فروید، زیگموند. 1349ش، توتم و تابو، ترجمه محمد علی خنجی، تهران: کتابخانه طهوری.
کتب انگلیسی
Pilcher, Jane and Whelehan, Imelda, Fifty Key Concepts in Gender Studies, London: SAGE Publication Ltd, 2004.
 
مقالات
پشابادی، یدالله و حسن دادخواه و غلامرضا کریمی فرد. پاییز و زمستان 1396ش، «بررسی و تحلیل اندیشه‌های شیرزاد حسن(بر اساس منتخب آثار داستانی وی)»، پژوهشنامه ادبیات کردی، صص58-31.
قادر، هیوا. آذر 1382ش، «من و همه قهرمان‌هایم(گفت‌وگو با شیرزاد حسن)»، ترجمه عبدالله کیخسروی، مجله گلستانه، شماره 53، صص 19-16.
یعقوبی، عبدالخالق. آذر 1382ش، «باید همیشه در حال روایت بود(گفت‌وگو با شیرزاد حسن)»، مجله گلستانه، شماره 53، صص 8-1.