بررسی تطبیقی ادبیات خلاقیت و هرمنوتیک مدرن با تأکید بر آراء مارتین هایدگر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با گسترش رشته‏های تخصّصی در مراکز آکادمیک جهان، هرمنوتیک از محدوده تفسیر متون دینی خارج شد و به عرصه علوم‏ مختلفی همچون تاریخ، هنر، اقتصاد، علوم سیاسی و روان‏شناسی و در پی آن تعلیم و تربیت قدم گذاشت. هدف اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی ادبیات خلاقیت و هرمنوتیک مدرن با تأکید بر آرای مارتین هایدگر می‌باشد. این تحقیق از نوع تحلیلی می‌باشد. نزدیکی به مسأله مورد بحث، پرسش‌گری و تفکر، انتقادگری و کیفیت فهم در فراگیر نشان دهنده نسبت بین هرمنوتیک مدرن با یادگیری خلاق است. ایجاد علاقه به تعلیم و تربیت در فراگیر، تهیه برنامه‌های تربیتی ایجاد علایق علمی در فراگیر و ایجاد فهم متقابل بین مربی و متربی از اهدافی است که بر مبنای هرمنوتیک برای یادگیری خلاق می‌توان طراحی کرد. در هرمنوتیک مدرن به یادگیری خلاقانه اهمیت داده می‌شود و فرایند آن به گونه‌ای است که در ابتدا می‌بایست روی یک مسأله به توافق رسیده و مورد نقد و انتقاد قرار داد تا کیفیت فهم در فراگیر ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، بابک و مهران مهاجر و محمد نبوی. 1377ش، هرمنوتیک مدرن، تهران: مرکز.
باقری، خسرو. 1375ش، دیدگاه‏های جدید در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: نقش هستی.
بهشتی، سعید. 1386ش، فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غرب، تهران: اطلاعات.
تقی پور ظهیر، علی. 1371ش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران: آگاه.
جانسون، پ. آ. 1387ش، هایدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی، تهران: علم.
حسینی، افضل السادات. 1393ش، هرمونتیک مبنایی برای تربیت پویا و خلاق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
خاتمی، محمود. 1386ش، مدخل فلسفه غربی معاصر، تهران: علم.
شکوهی، غلامحسین. 1372ش، مبانی و اصول آموزش و پرورش، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
مک کواری، جان. 1377ش، فلسفه وجودی، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
هایدگر، مارتین. 1389ش، وارستگی، گفتاری در تفکر معنوی، ترجمه محمدرضا جوزی، تهران: هرمس.
 
مقالات
جعفری، نرگس. 1383ش، «بررسی عوامل بازدارنده خلاقیت در مدارس ابتدایی استان سیستان و بلوچستان»، طرح تحقیقاتی، زاهدان، سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.
حسینی شاهرودی، سید مرتضی و مریم پهلوان. 1386ش، «تأملی در آرای هرمنوتیک هایدگر»، فصلنامه اندیشه دینی، ش22، صص41-62.
حسینی، افضل السادات و سید نورالدین محمودی. 1395ش، «بررسی هرمنوتیک به مثابه بستری برای پژوهش‌های تربیتی»، مجله اندیشه نوین دینی، دوره 12، شماره 1، صص211-236.
حقی، مریم. 1397ش، «بررسی تطبیقی نامه‌های نیما یوشیج و امیل ژان ژاک روسو»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، سال دوازدهم، شماره 48، ص366
سجادی، سید مهدی و نجمه رضا نژاد جولایی. 1387ش، «دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر و تعلیم و تربیت»، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)، شماره 78، صص 45- 66.
ملکی، ژیلا. 1392شمسی، «بررسی اندیشه‌های هرمنوتیکی مارتین هایدگر و پیامدهای تربیتی آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
مقالات انگلیسی
Bindeing, Linda L.,Moules, Nancy, J., Tapp, D. M., and Rallison, L. (2007). Hermeneutic Musings on Learning: The Dialogical Nature of Teaching Interpretively. Journal of Educational Thought, 41(2),179-189
Gadamer, Hans-Georg, (2007), ‘‘Heidegger and the Language of Metaphysics’’ The Gadamer reader: a bouqet of the later writings, trans. And edt. By Richard Palmer, Evanston, Noethwestern University Press, pp 346-355.
Gane, martin.r (1979), Explaning understanding and Teaching . Harvard university.
Heidegger,Martin.( 1993). Sein und Zeit (1927), Tübingen, Max Nimeyer Verlag, 17 Auflag, 15.
Martínková, lrena &  Parry,jim (2016).Heideggerian hermeneutics and its application to sport. Journal Sport, Ethics and Philosophy Volume 10, Issue 4.
Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2011). Revisiting the investment theory of creativity. Creativity Research Journal, 23(3), 229-238.
Yang, H & Cheng, H. (2009). Creative self- efficacy and its factors: An empirical study of information system analysts and programmers. Computers in Human Behavior, 25, pp. 429–438.-Pinar, William F. and Mcknight, Douglas. (1995).The Uses of Curriculum Knowledge: Notes on Hermeneutics. International Journal of Educational Research23(2), 181-190.