تصویرگری «لا» در شعر سنایی و خاقانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود، ایران

چکیده

مضمون آفرینی و تصویرگری شاعران با حروف سابقه طولانی دارد. اغلب شاعران در بکاربردن حروف در تصویرگری‌ها جهت خلق مضامین، به شیوه‌ای زیبا و شورانگیز، نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند. هر شاعری به نوبه خود در ابداع و خلق شگفتی‌های جدید، ابداعات بکر و نوع آوری‌های خاص در این وادی قدم برداشته است. سنایی و خاقانی از جمله شاعرانی هستند که با قریحه شاعری خویش این هنر را به غایت خود رسانده‌اند؛ به گونه‌ای که خواننده را به تفکر در خلق تصاویر شگفت غرق می‌کنند. آن‌ها با بهره‌گیری از پدیده‌ها و استعمال معانی نمادین و اسطوره‌ای از آنچه در محیط پیرامون خود دیده‌اند، شگفتی آفریده‌اند. این دو شاعر با خصوصیات منحصر به فردی که یکی از آن‌ها مضمون آفرینی و تصویرگری‌های زیبا با واژه‌ها و حروف است و با این کار ضمن نوآوری و خلاقیت، بر اهمیت شعر خود افزوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
براهنی، رضا. 1344ش، طلا در مس، تهران: چاپخانه چهر.
بسیسو، عبدالرحمان. 1999م، قصیدة القناع فی الشعر العربی المعاصر، الطبعة الاولی، بیروت: المؤسسة العربیه للدراسات والنشر.
خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل. 1316ش، دیوان، به تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: چاپخانه سعادت.
خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل. 1382ش، دیوان، به کوشش دکتر ضیاء الدین سجادی، تهران: زوار.
دشتی، علی. 1357ش، خاقانی شاعری دیرآشنا، تهران: امیرکبیر.
رضایی حمزه کندی، علیرضا و وحید. 1389ش، آفتاب نهان خاقانی، چاپ اول، ارومیه: بوتا نشر.
زرین کوب، عبدالحسین. 1363ش، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، چاپ چهارم، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
زرین کوب، عبدالحسین. 2535، با کاروان حلّه، چاپ سوم، تهران: انتشارات جاویدان.
سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم. 1316ش، سیر العباد الی المعاد، تصحیح سعید نفیسی، تهران: چاپخانه آفتاب.
سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم. 1329ش، حدیقة الحقیقة وشریعة الطریقة، تصحیح مدرس رضوی، تهران: سپهر.
سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم. 1381ش، دیوان، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: نشر آزادمهر.
سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم. 1382ش، حدیقة الحقیقة وشریعة الطریقة(فخری نامه)، تصحیح مریم حسینی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1372ش، تازیانه‌های سلوک، تهران: آگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1375ش، صور خیال در شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: آگاه.
شمیسا، سیروس. 1370ش، بیان، تهران: انتشارات فردوس.
طغیانی اسفرجانی، اسحاق. 1386ش، شرح مشکلات حدیقه سنایی، انتشارات دانشگاه اصفهان.
فاطمی، سیدحسین. 1364ش، تصویرگری در غزلیات شمس، تهران: سپهر.
فتوحی رود معجنی، محمود. 1385ش، بلاغت تصویر، تهران: سخن.
فروزانفر، محمد حسن. 1387ش، سخن و سخنوران، تهران: زوار.
نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی. 1364ش، چهارمقاله، تصحیح محمد قزوینی، تهران: ارمغان.