درخشش زبان و واژگان فارسی در شعر أعشی أکبر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

ایران و پادشاهان فارس چون یکی از تمدن‌های باستان و قدیم کره خاکی به حساب می‌آیند، توانسته‌اند نظر ملت‌های مختلف از جمله أعراب را به خود جلب نمایند و اعشی اکبر که شیفته این تمدن و رفتار فارس‌ها شده بود با رفت و آمد و مدح و وصف پادشاهان و بزرگان ایرانی چون کسری انوشیروان و شاهپور، جای خود را در دستگاه حکومتی و دربار فارس‌ها باز کرد و شعرش سرشار از واژه‌های فارسی شد که وی از فارس‌ها به عاریت گرفت و نحوه نگارش و انشاء آن الفاظ هم عیناً مانند همانی بود که در میان فارس‌ها متداول بود. این تحقیق که در نوبه خود یکی از مقالات خاص در حوزه ادبیات تطبیقی و آن هم تطبیق در میان دو زبان فارسی و عربی، بر آن است تا با ذکر واژگان فارسی در میان ابیات شعری به جای مانده از اعشی، آن‌ها را بیان و درخشش زبان فارسی را در دیگر زبان‌ها مخصوصاً زبان عربی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
الإصفهانی، أبوالفرج علی بن الحسین. 1974م، الأغانی، الطبعة الأولی، القاهرة: الهیئة العامة المصریة للکتاب.
آذرنوش، آذرتاش. 1374ش، راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، چاپ اول، تهران: انتشارات توس.
بروکلمان، کارل. 1968م، تاریخ الأدب العربی، مترجم: عبدالحلیم النجار، الطبعة الثانیة، مصر- قاهرة: دار المعارف.
الجمحی، محمد بن سلّام. 1402ق، طبقات فحول الشعراء، شرحه: محمود محمد شاکر، السفر الأول، الطبعة الأولی، جدّة: دار المدنی.
شیر، أدّی. 1386ش، واژه‌های فارسی عربی شده، مترجم: حمید طبیبیان، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
ضیف، شوقی. 1960م، العصر الجاهلی، الطبعة السابعة، القاهرة: دار المعارک.
محمدحسین، محمد. 1950م، دیوان الأعشی الکبیر میمون بن قیس، الطبعة الأولی، بیروت: انتشارات المکتب الشرقی للنشر و التوزیع.
ملاح، علی. 1376ش، فرهنگ سازها، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب سرا.