بررسی کنشگری اجتماعی و نقش اقتباس نمایشی-تعاملی در فیلم "غزل" و بازی "مزاحم"

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی، بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

2 استادیار ادبیات انگلیسی، بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

چکیده

در پژوهش حاضر، دو اقتباس از مزاحم، اثر خورخه لوئیس بورخس(1966) مورد مطالعه قرار گرفته است. فیلم «غزل»، ساخته مسعود کیمیایی(1975) و بازی ویدئویی «مزاحم» ساخته ناتالی بوکچین هستند. از آنجا که داستان بورخس روایتی از دنیای ماچوئست(مردسالار) و تبعیض جنسیتی زده آمریکای لاتین است. هدف این پژوهش کشف و آشکارسازی نحوه بازنمایی این تبعیض جنسیتی در چارچوب ضرورت‌های بافتی هر یک از این اقتباس‌هاست. مطالب این پژوهش عمدتاً بر این تأکید دارند که چگونه جریان‌های اجتماعی می‌توانند از حالت بیانی یا داستانی تغییر شکل یابند و در قالب نمایشی و تعاملی در‌آیند. جدا از روشی که هر یک از اقتباس‌ها در تبدیل از نسخه نوشتاری به نسخه بصری به کار گرفته‌اند، تمرکز بر اقتباس پذیری داستان کوتاه «مزاحم» در بافت ایران(فیلم غزل) و بازی ویدئویی(بازی مزاحم) است. نظریه «نگاه خیره مردانه» لورا مالوی، مردسالاری جامعی ایران را در فیلم غزل به خوبی آشکار می‌سازد. در بررسی بازی «مزاحم» تلاش بر این است که نشان دهیم ناتالی بوکچین چگونه از هنر اینترنتی خود برای ترویج یک کنشگری اجتماعی استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
مقالات
جاویدشاد، مهدی. 1397ش، «ادبیات انگلیسی: از رسالت ایدئولوژیک تا وضعیت پسااستعماری»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 12(48)، صص179-204.
نامداری، ابراهیم و آرش محمدی و سید مصطفی احمدپناه. 1398ش، «بررسی تطبیقی فمنیسم در دو رمان «سووشون» و «الحب فی زمن النفط»»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 13(51)، صص395-421.
 
منابع انگلیسی
Bressler, Charles (2007). E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. New Jersey: Pearson.
Bookchin, Natalie (2005).  “The Intruder.” Frontiers: A Journal of Women Studies.43-47. 26/1.
Bookchin, Natalie  (2012). “The Intruder: web project.” Bookchin.net, 1999. Web 15. February.
Borges, Jorge Luis (2004). The Aleph and Other Stories. Trans. Andrew Hurley. London: Penguin Group.
Daniels, Jessie (2009). . "Rethinking Cyberfeminism(s): Race, Gender, and Embodiment," Women’s Studies Quarterl:103 2/7/1.
De Beauvoir, Simone (1952) . The Second Sex, ed. And trans, Parshley, H.M. New York: Modern Library.
Flanagan, Mary (2002)., Austin Booth, eds. Reload: Rethinking Women + Cyberculture. USA: The MIT Press.
Ghazal. Dir. Masud Kimiai (1975) .Perf. Mohammad Ali Fardin, Faraamarz Gharibian, and Pouri Banai. Iran: Tele Film,. Film.
Haraway, Donna (1985)." A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the  1980s," Socialist Review.80 101.
Hutcheon, Linda (2006). . A Theory of Adaptation. London: Routledge,. Print.
Jorge Luis Borges (2004). "The Intruder," in The Aleph and Other Stories, 1966, trans. Andrew Hurley. London: Penguin Group, 14-20.
"Machismo(2015) "accessed April 19, , http://www. en.wikipedia.org/wiki/Machismo.
Mulvey, Laura )(1975).  "Visual Pleasure and Narrative Cinema," Screen18-6:16/3.
Natalie Bookchin (2005)". The Intruder,” Frontiers: A Journal of Women Studies.47-43: 26/1.
Stam, Robert (2004). Alessandra Raengo, eds. A companion to Literature and Film (New York: Wiley-Blackwel.
The Intruder: (1999) Natalie Bookchin.1999. Video Game.
Tyson, Lois. (2006) Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. New Jersey: Routledge.
Vilhaur Rosser, Sue (2005). Through the lenses of Feminist theory: Focus on Women and Information Technology, " Frontiers: A Journal of Women Studies.23-1.26/1.