ساخت و واسازی ابر روایت‌ها در آثار مارتین لوئیس امیس: رویکردی لیوتاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد ایلام

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه رازی

چکیده

ژان فرانسوا لیوتار در نوشته‌های خود به پست­مدرنیسم و شرایط و خصوصیات آن پرداخته‌ و ویژگی‌هایی را برای فرهنگ، آثار و ا ندیشه‌های پست مدرن برشمرده ‌است. از جمله ویژگی‌هایی که پست مدرنیسم را از سایر دوره‌ها و مکاتب ادبی و فرهنگی متمایز می‌سازد، بر افتادن و فروپاشی روایت‌های کلان است. بر این اساس می‌توان گفت آثار ادبی تا آنجا که روایت‌های کلان را به زیر می‌کشند و بنیاد آن‌ها را سست می‌نمایند، به سوی پست­مدرنیسم گام برمی‌دارند و خود را به درجات کم‌تر یا بیش‌تر در میان آثار پست مدرن جا می‌دهند. مطالعه حاضر بر آن است تا سه اثر برگزیده مارتین امیس را از منظر ساخت و واسازی ابر روایت­ها مورد بررسی قرار دهد و نشان دهد چگونه ادبیات و فلسفه شانه به شانه هم اضمحلال گفتمان‌های متصلب را به تصویر می‌کشند و در وانفسای ناامیدی­ها، امکان بروز و ظهور گفتمان یا روایتی جدید را ممکن می­دانند. روش پژوهش حاضر مطالعات بین رشته­ای است که به صورت کتابخانه­ای انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


ترنر، جاناتان اچ. 1381ش، نظریه‌های پست مدرنیست، ترجمه صمد عابدینی، تبریز: ستوده.
سیدمن، استیون. 1392ش، کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
قره باغی، علی اصغر. 1380ش، تبارشناسی پست مدرنیسم، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
کرایب، یان. 1386ش، نظریه‌های اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر، چاپ چهارم، تهران: نشر آگاه.
لیوتار، ژان فرانسوا. 1384ش، تعریف پسامدرن برای بچه‌ها، ترجمه آذین حسین زاده، تهران: ثالث.
لیوتار، ژان فرانسوا. 1387ش، وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش، ترجمه حسینعلی نوذری، چاپ چهارم، تهران: نشر گام نو.
نجومیان، امیرعلی. 1385ش، درآمدی بر پست مدرنیسم در ادبیات، چاپ اول، اهواز: نشر رسش.
کتب انگلیسی
Amis, Martin (1991). London Fields. Vintage Publications.
Amis, Martin (2010). Money: A Suicide Note. London: Penguin Publications.
Amis, Martin (1996). The Information. London: Harmony publications.
Bataille, Georges (1992). Theory of Religion, trans. by Robert Hurley, Zone Books Publications.
Bataille, Georges (2012). Literature and Evil. Penguin Classic Publications.
Lyotard, Jean-Francois (1985). Just Gaming (Theory and History of Literature). Trans. by Wlad Godzich, University of Minnesota Press.
 
مقالات
اسدی، سعید، حجت گودرزی و نرجس توحیدی فر. 1399ش، «بازخوانی دلوزی داستان مدونای آینده هنری جیمز در پرتو منطق احساس و ادبیات اقلیتی(خرد)»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره 54، صص 77-96.
چراتی عیسی، شیوا سیف­الدینی و عزیزالله مولایی. 1394ش، «بررسی جامعه شناختی اشعار احمد شاملو در چارچوب پست مدرنیسم لیوتار»، دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی.
فانی، حجت الله. 1383ش، «دلالت‌های تربیتی دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و نقد آن»، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 9، سال 2.
قمی، محسن. 1384ش، «تأثیر نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه لیوتار»، فصلنامه اندیشه دینی، شماره 16، سال 4.
Bataille, Georges (1991). The Accursed Share: an Essay on General Economy. Vol. 1: Consumption, 1st edition, trans. by Robert Hurley. Zone Books Publications.