در جست‌وجوی مدینه فاضله؛ نگاهی تطبیقی به آثار منتخب هارپر لی و آلدس هوکسلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در هر برهه از زمان و در هر نقطه‌ای از جهان، روشنفکران به دنبال کشف ابدیت و آرمان‌های خود، جامعه و جهان آرمانی بوده‌اند. از این رو آن‌ها توجه خود را معطوف به آثار هنری و ادبیات نموده‌اند که کانون اصلی دغدغه‌های فکری و الهامات آن‌ها بوده است. یکی ار توجهات قبلی و فعلی انسان و اشتیاق دیرینه او دستیابی به مدینه فاضله و آرمانی بوده که تمام خصلت‌های خلقت او را در برگیرد. با توجه به مؤلفه‌های داستان مثل موضوع پردازی، صحنه پردازی و شخصیت پردازی، هدف از این مقاله نگرش تحلیلی به اثر برگزیده هوکسلی «دنیای شگفت انگیز نو» و اثر هارپر لی «کشتن مرغ مینا» است تا به این پرسش که آیا تشابهی یا وجه مشترکی بین این دو اثر با توجه به موضوع تحقیق وجود دارد یا خیر، پاسخ داده شود. همچنین، در این مقاله این حقیقت به وضوح نشان داده می‌شود که ادبیات و تکنیک‌های برجسته‌ آن، حوزه وسیعی از هنر و علوم را در انعکاس و پیش بینی آینده بشر در جهان را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


طاها، ندا. 1390ش، ادبیات تطبیقی، تهران: انتشارات فروزانفر.
منابع انگلیسی
Anthony, Marcus. «The New China: Big Brother, Brave New World or Harmonious Society». Journal of Futures Studies.2007. 11.4. 15 – 40.
ÁSPERA RIVERO, SARA. 2017. Teaching English through Literature: Using To Kill a Mockingbird to Consolidate Reading Skills in the EFL Classroom, Universidad De Jaén.
Atkinson, E. Robert. «Growing Up With Scout And Atticus: Getting From To Kill A Mockingbird Through Go Set A Watchman». Duke Law Journal Online. 2016.65. 95-125. 
Bartolone, Giulia. 2018, the tension between Utopia and Dystopia under late capitalism: control, alienation and resistance in “Mr. Robot” and “Black Mirror”. Unpublished MA Thesis, Leiden University.
Bould, M. 2017, Between the sleep and the dream of reason: Dystopian science fiction cinema. In: Rother, R. and Schaefer, A., eds. Future Imperfect: Science Fiction Film. Bertz/Fischer Verlag, pp. 42-63. Retrieved from: http://eprints.uwe.ac.uk/
Fontecilla, H. Blasco. “Postmodernity, addictive societies, cannabis and suicidal behavior: Towards a brave new world. Hilario -. ADICCIONES, 2018. 30.1. 3-8.
Gacka, Joanna. «The Rhetoric of Healthcare Inequality in Capitalist Classed Societies: Blomkamp’s and Romanek’s Dystopian Visions». Res Rhetorica, 2018. 5.1. 52-63.
Hamamra, Bilal Tawfiq. «A Foucauldian Reading of Huxley's Brave New World Article in Theory and Practice in Language Studies». 2017. 7.1.12-17
Harris, Samuel N. 2015. American Dreams and Dystopias: Examining Dystopian Parallels in The Great Gatsby and To Kill a Mockingbird, Unpublished Master Thesis. Liberty University.
Jones, Adam. 2015. Give Me a Viking Funeral: Fighting Ideology with Ideology in the Dystopia of V for Vendetta. Unpublished Thesis. The University of Utah.
Jernej, A. Prodnik. 2014. The Brave New Social Media: Contradictory Information and Communication Technologies and the State-Capitalist Surveillance Complex. Teorija In Praksa Let.
Kaya, Hilal. 2018. «The Modern in Huxley’s Brave New World and Tanpinar’s The Time Regulation Institute». AGATHOS. 2018. 9.1. 99-114.
Mazaeva, Tatiana Victorovna & Aydarova, Alsou Mirzayanovna. 2017. «Different approaches to the interpretation of a literary work». Revista Publicando. 2017. 4.1. 930-937.
Moshayyadi, Maryam. 2018. Singing Louder than a Mockingbird. Unpublished MA Thesis. Linnaus University.
Paravano, Cristina. 2017. Shakespeare & Contemporary Culture. The guy who wrote Romeo and Juliet”: Shakespeare and Young Adult fiction. Universita degli Studi di Milano.
Stovall, T. Rene`E. 2015. To Kill A Mockingjay: An Ideological Criticism of The Hunger Games. Unpublished MA Thesis. West Texas A&M University.
Strand, Roger & Kaiser, Matthias. 2015. Report on Ethical Issues Raised by Emerging Sciences and Technologies. Report written for the Council of Europe, Committee on Bioethics by Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, Norway: University of Bergen.
مقالات
انوشیروانی، علی رضا. 1393ش، «چشماندازادبیاتتطبیقی»، ادبیات تطبیقی، شماره 10، صص 3-8.
خاقانی اصفهانی، محمّد و حسن نجفی. 1393ش، «بررسیتطبیقیرمان جایخالیسلوچ محموددولت آبادیو داستان‌هایکوتاهمارونعبودازدیدگاهادبیاتاقلیمی»، کاوشنامه ادبیات تطبیقی، سال چهارم، شماره 15، صص25-47.