شناخت‌نامه دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

شناخت‌نامه یا تک‌نگاری(Monographie) پژوهشی است که(معمولاٌ) توسط یک نویسنده و در خصوص موضوعی واحد انجام می‌شود و نتیجه آن که با شرح و تفصیل و جزئیات همراه است، در قالب کتاب، مقاله و یا پایان‌نامه(رساله) ارائه می‌گردد. تحقیق به شیوه تک‌نگاری را نخستین بار فردریک لوپله در قرن نوزده در توصیف زندگی کارگران به کار برده است. او نتایج بررسی‌های خود را به صورت کتابی زیر عنوان کارگران سال ۱۸۵۵ منتشر کرد. در ایران ابتدا تک‌نگاری با چاپ کتاب «اورازان» توسط جلال آل احمد آغاز شد، سپس نوشتن تک‌نگاری‌ها به شیوه جدیدتری شکل گرفت. موضوع این مقاله نیز اختصاص دارد به شناخت‌نامه محمدعلی اسلامی ندوشن. در این مقاله اسلامی ندوشن معرّفی، آثار او طبقه‌بندی، سپس مشهورترین آثارش بررسی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۵۷ش، پنجره‌های بسته، چاپ دوم، تهران: توس.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۷۳ش، ابر زمانه، ابر زلف، چاپ چهارم، تهران: یزدان.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۷۳ش، آزادی مجسمه، چاپ سوم، تهران: توس.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۷۴ش، ماجراهای پایان ناپذیر حافظ، چاپ دوم، تهران: یزدان.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۸۰ش، داستان داستان‌ها، چاپ هفتم، تهران: انتشارات آثار.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۸۷ش، فرهنگ و شبه فرهنگ، چاپ چهارم، تهران: یزدان.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۹۴ش، بهار در پاییز، چاپ دوم، تهران: یزدان.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۹۵ش، روزها، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران: یزدان.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۹۵ش، روزها، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: یزدان.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۹۵ش، روزها، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران: یزدان.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۹۶ش، چهار سخنگوی وجدان ایران، چاپ دوازدهم، تهران: قطره.
اسلامی ندوشن، محمّدعلی. ۱۳۹۶ش، روزها،جلد اول، چاپ پنجم، تهران: یزدان.
پیربودلر، شارل. ۱۳۷۲ش، ملال پاریس و گل‌های بدی، چاپ سوم، ترجمه محمّدعلی اسلامی ندوشن، تهران: یزدان.
مان، توماس، ۱۳۸۴ش، پیروزی آینده دموکراسی، چاپ سوم، ترجمه محمّدعلی اسلامی ندوشن، تهران: امیرکبیر.
مسرّت، حسین. ۱۳۹۲ش، دیباچهها(برگرفته از کتابهای دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن)، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مسرّت، حسین. ۱۳۹۴ش، دیدگاه‌ها(دفتر پنجم: کارنامه ادبی)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مسرّت، حسین. ۱۳۹۴ش، دیدگاه‌ها(دفتر چهارم: نوشته‌هایی در ادب و تاریخ)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مسرّت، حسین. ۱۳۹۴ش، دیدگاه‌ها(دفتر دوم: روزها)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مسرّت، حسین. ۱۳۹۴ش، دیدگاه‌ها(دفتر سوم: درباره جامعه و فرهنگ)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مسرّت، حسین. ۱۳۹۴ش، دیدگاه‌ها(دفتر نخست: درباره فردوسی و شاهنامه)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مولوی، جلال‌الدّین‌محمّد. ۱۳۶۶ش، مثنوی معنوی، جلد۱، تصحیح نیکلسون، تهران: مولی.