بررسی تطبیقی مفهوم علم و جهل در اشعار جمیل صدقی زهاوی و ملک‌الشعرای بهار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی ، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

2 استادیار گروه ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، ایران

3 گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

چکیده

همزمان با انقلاب مشروطه در ایران و انقلاب مردم عراق علیه عثمانی‌ها شاعرانی پا به عرصه ادبیات نهادند که مضمون‌های مشترکی در اشعارشان بود، از جمله مبارزه با جهل و طلب علم و استعمارستیزی و آزادی خواهی و... آنان پیشرفت و رشد و ترقی کشورشان را در گرو علم طلبی و دوری از نادانی می‌دانستند و این شاعران در دو کشور مسلمان و همسایه می‌زیستند. ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی هر دو شاعر به نام و معاصر ایران و عراق بودند ودر یک دوره زمانی زندگی می‌کردند. جمیل صدقی زهاوی معروف به «شاعر العراق» علوم اسلامی و ادبیات عرب را در مکتب پدر فرا گرفت. بهار نیز سرودن شعر را در مکتب پدر آموخت. در این مقاله سعی شده که مفهوم علم و جهل در اشعار دو شاعر گرانقدر به صورت تطبیقی بررسی شود و نتایج تحقیق از افکار نزدیک این دو شاعر به همدیگر حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


آرین پور، یحیی. 1382ش، از نیما تا روزگار ما، چاپ سوم، تهران: زوار.
آمدی، عبدالواحد بن محمد. 1366ش، تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم، مرکز نشر قم.
بابا چاهی، علی. 1386ش، شعر امروز زن امروز، تهران: ویستار.
بدوی، مصطفی. 1369ش، برگزیده‌ای از شعر عربی معاصر، ترجمه غلامحسین یوسفی، یوسف بکار، چاپ اول، تهران: اسپرک.
بهار، محمدتقی. 1368ش، دیوان اشعار، ج1و2، تهران: توس.
بهار، محمدتقی. 1387ش، دیوان اشعار، تهران: انتشارات نگاه.
تهرانی، مجتبی. 1382ش، اخلاق الهی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1380ش، شعر معاصر عرب، تهران: انتشارات سخن.
صدقی زهاوی، جمیل. 1979م، دیوان، ط2، بیروت: دار العوده.
صدقی زهاوی، جمیل. 2004م، شرح دیوان، انطوان القوال، بیروت: دار الفکر العربی.
فاخوری، حنا. 1387ش، تاریخ ادبیات عرب، ترجمه عبدالحمید آیتی، تهران: توس.
مردوخ روحانی، بابا. 1382ش، مشاهیر کرد، تهران: انتشارات صدا و سیما(سروش).
مظاهری، حسین. 1373ش، اخلاق در خانه، قم: نشر اخلاق.
ندوشن، محمدعلی. 1383ش، از رودکی تا بهار، جلد دوم، چاپ اول، تهران: بی نا.
 
مقالات
محسنی نیا، ناصر. 1389ش، «جمیل صدقی زهاوی در زبان و ادبیات فارسی»، پژوهشنامه زبان و ادب فارسی(گوهر گویا)، دوره چهارم، تابستان 1389، شماره 2(پیاپی 14).