بررسی و تحلیل مؤلفه‌های سبکی دیوان تازه‌یافته وفای فراهانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

کم توجهی محققان به سبک بازگشت به دلیل فقدان نوآوری و تکرار سبک پیشینیان، سبب ناشناخته ماندن بسیاری از شاعران این دوره و دیوان اشعار آن‌ها گشته است. اما بی شک کاوش در اشعار شاعران دوره بازگشت نیز خالی از فایده نبوده و بخشی از گنجینه ادبیات فارسی را بازنمایی می‌کند. محمد حسین وفای فراهانی، ادیب و شاعر متخلص به «وفا»، عموی قائم مقام اول و از سادات فراهان بود. وفای فراهانی از شاعران گمنام قرن سیزدهم است. دیوان اشعار وی هنوز به صورت نسخه خطی بوده و به چاپ نرسیده است. در این نوشتار به شیوه استقرایی- تحلیلی به بررسی و تحلیل مؤلفه‌های سبکی دیوان وفای فراهانی پرداخته شده است. با بررسی و تحلیل اشعار او می­توان پی برد وی از شاعران سبک بازگشت است که در سطح زبانی متوجه سبک خراسانی و از جنبه‌های ادبی و فکری پیرو سبک عراقی بوده است. اشعار وفای فراهانی همراه با سادگی و روانی، از آرایه‌های بدیعی لفظی و معنوی بهره بسیار برده است.

کلیدواژه‌ها


حافظ، شمس الدین محمد. دیوان حافظ، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران: خوارزمی. 
حزین لاهیجی، محمدعلی. 1373ش، دیوان حزین لاهیجی، تصحیح ذبیح الله صاحبکار، تهران: سایه.
دهخدا، علی اکبر. 1323-1359ش، لغتنامه، تهران: انتشارات سازمان لغتنامه دهخدا. 
سعدی، شیخ مصلح بن عبدالله. 1379ش، کلیات سعدی، با استفاده از نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی، تهران: محمد. 
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1366ش، شاعر آینه‌ها، تهران: آگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1380ش، ادوار شعر فارسی(از مشروطیت تا سقوط سلطنت)، تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1392ش، موسیقی شعر، چاپ چهاردهم، تهران: آگاه. 
شمیسا، سیروس. 1381ش، بیان، تهران: فردوس. 
صادقیان، محمدعلی. 1387ش، زیور سخن در بدیع فارسی، یزد: دانشگاه یزد. 
غلامرضایی، محمد. 1381ش، سبک‌شناسی شعر پارسی(از رودکی تا شاملو)، تهران: جامی.
فتوحی، محمود. 1385ش، بلاغت تصویر، تهران: سخن. 
فراهانی، وفا. 1012ش، دیوان اشعار، نسخه خطی شماره 44/1150، کتابخانه دانشگاه تهران.
فشارکی، محمد. 1374ش، بدیع، تهران: جامی.
فضیلت، محمود. 1384ش، آرایه‌های ادبی، کرمانشاه: طاق بستان. 
میرصادقی(ذوالقدر)، میمنت. 1388ش، واژه‌نامه هنر شاعری، چاپ چهارم، تهران: کتاب مهناز.