نقش و جایگاه زنان در اسلام هراسی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دشتشتان، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد،‌ ایران

چکیده

اسلام‌ هراسی پدیده‌ای است که در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است و اکنون زنان به عنوان ابزاری در جهت گسترش امواج اسلام ‌هراسی توسط قدرت‌های غربی به‌ کار گرفته می‌شوند چراکه مسأله زن، از مسائل بسیار مهم و از اساسی‌ترین و راهبردی‌ترین مسائل فکری هر جامعه است. این مسأله از دیرباز، در جوامع، در بین متفکرین و در اخلاق و عادات گوناگون ملت‌ها وجود داشته است. موج گسترده و سنگین تبلیغات رسانه‌ای همواره بر این مبنا بوده که زنان مسلمان زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و از هیچ یک از آزادی‌های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند و در مقابل زنان غیر مسلمان با برخورداری از عدالت جنسیتی و تمامی آزادی‌ها و حقوق برابر با مردان به سرعت در حال طی کردن مسیرهای پیشرفت و ترقی هستند. در این پژوهش سعی بر این است که ابتدا تعریفی جامع از اسلام ‌هراسی ارائه شود و پس از آن به ترتیب حقوق زنان مسلمان، رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان و بازتاب زنان مسلمان در سینمای هالیوود بررسی و در انتها راهکارهای قرآنی جهت مقابله با این پدیده و تخفیف آثار آن بیان شود.

کلیدواژه‌ها


امام خمینی، روح الله. 1421ق، صحیفه امام، ج18، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
بستان، حسین. 1382ش، نابرابری و ستم جنسی، چاپ اوّل، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سعید، ادوارد. 1378ش، پوشش خبری اسلام در غرب، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
صفاوردی، سوسن. بازنمایی حجاب زن مسلمان در رسانه‌های غربی(جنبه‌های حقوقی و سیاسی).
کچویان، حسین. 1391ش، انقلاب اسلامی و انفتاخ ایران، تهران: انتشارات سوره مهر.
نایینی، علی محمد. 1391ش، اصول و مبانی جنگ نرم، تهران: نشر ساقی.
 
مقالات
افخمی، حسینعلی و محمّد نیک ملکی. 1389ش، «اسلام هراسی در اروپا، بررسی موردی فیلم "فتنه"»، رسانه، سال بیستم، شماره 3.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه، مرداد 1388، «پرچمی که «مروه شربینی» بلند کرد»، مجله امتداد، شماره 43.
حسن خانی، محمد. «اسلام هراسی در رسانه‌های غربی، مطالعه موردی روزنامه تایمز چاپ لندن»، 1389، رسانه، سال بیستم، شماره 3.
حیدری نسب، علی رضا و دادخدا خدایار. پاییز و زمستان 1393، «جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه امام خمینی(ره)»، دوفصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال سوم، شماره ششم.
دارابی، علی. تابستان 1395ش، «هالیوود و اسلام هراسی در دیپلماسی رسانه‌ای ایالات متحده؛ آمریکا پس از 11 سپتامبر»، جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره دوّم، صص 20-1.
قنبر لو، عبدالله. پاییز و زمستان 1389ش، «11 سپتامبر و گسترش پدیده اسلام هراسی در غرب»، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اوّل، شماره دوّم، صص 103-122.
مختاری، محمّد حسین. پاییز و زمستان 1388، «زن و رؤیای آزادی در غرب»، طهورا، سال دوّم، شماره چهارم، صص 124-123.
مرشدی زاد، علی و زاهد غفّاری هشجین. پاییز و زمستان 1386، «اسلام هراسی در اروپا، ریشه‌ها و عوامل»، دانش سیاسی، سال سوم، شماره دوّم، صص 113-139.
مهدی زاده، سیّد محمّد و مجید سلیمانی ساسانی. بهار و تابستان 1395، «اسلام هراسی و ایران هراسی در سینمای هالیوود، تحلیل فیلم سینمایی "غیر قابل درک"»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات قدرت نرم، سال ششم، شماره چهاردهم.
هاشمی، خدیجه. تابستان 1387ش، «مقایسه تطبیقی منزلت زن در الهیات فمینیستی و دکترین مهدویّت»، مشرق، سال دوّم، شماره ششم.