بررسی نظریه گفتمان قدرت و زبان میشل فوکو و هویت زنانه در رمان «سووشون» سیمین دانشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

نویسندگان این مقاله سعی کرده‌اند تا با مطالعه متن رمان «سووشون» به بررسی گفتمان‌های چندگانه اثر که متأثر از وضعیت اجتماعی عصر دانشور است بپردازند، و همچنین بررسی کنند که چگونه این اثر با بکار گرفتن صداهای مختلف در مقابل گفتمان مردسالارانه غالب، صداهای خاموش و ناشنیده زن را به گوش مخاطب می‌رساند. در عین حال با بررسی زبان رمان که متأثر از جنبه‌های مختلف حماسی، اساطیری و مذهبی است این نکته را به اثبات برسانند که دانشور چگونه توانسته شخصیت جدیدی از زن را در ادبیات داستانی ایران خلق کند که بر خلاف خواست گفتمان غالب جامعه زمان خویش هویتی مستقل برای خود یافته، از انفعال خارج شده و به عنوان زنی کنش‌گر وارد اجتماع شود.  

کلیدواژه‌ها


احمدی، بابک. 1380ش، ساختارگرایی و تأویل متن، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.
برسلر، چارلز. 1381ش، درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌‌‌های نقد ادبی،ترجمه مصطفی عابدینی، تهران: نیلوفر.
پاینده، حسین. 1393ش، گشودن رمان، تهران: نشر مروارید.
دانشور، سیمین. 1380ش، سووشون، تهران: خوارزمی.
ضیمران، محمد. 1393ش، میشل فوکو: دانش و قدرت، تهران: انتشارات هرمس.
فوکو، میشل. 1389ش، نظم اشیا: دیرینه‌شناسی علوم انسانی، ترجمه یحیی امامی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کلیگز، مری. 1388ش، درسنامه نظریه ادبی، ترجمه جلال سخنور، تهران: نشر اختران.
گلشیری، هوشنگ. 1376ش، جدال نقش با نقاش، تهران: انتشارات نیلوفر.
مقدادی، بهرام. 1380ش، فرهنگاصطلاحاتادبیازافلاطونتاعصرحاضر، تهران: انتشارات فکر روز.
کتب انگلیسی
Humm, Maggie. (1997). A Readers' Guide to Contemporary Feminist Literary Theory and Criticism. London: Macmillan Press.
 
مقالات
حسن لی، کاووس و قاسم سالاری. 1386ش، «نشانه‌های فمنسیم در آثار سیمین دانشور»، نشریه مطالعات اجتماعی-روان‌شناختی زنان(مطالعات زنان)، سال پنجم، شماره1، صص25-5.
قبادی، حسینعلی. 1388ش، «تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون»، فصلنامه نقد ادبی، سال دوم، شماره ششم، صص 183 -150.