اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان بهار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

بهره گیری از زندگی و رسیدن به موفقیت از جمله اهداف اساسی انسان‌ها است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این راستا تسلّط بر زمان و مدیریت صحیح آن می‌باشد و انسان‌ها به سوی کمال تا رسیدن به اصل، با گذر از آفت‌های روزگار( تلف کردن وقت) طی طریق می‌کنند. نتیجه اینکه اگر کسی ارزش وقت را بداند ارزش عمر را دانسته است. آنچه در این مقاله بازیابی و بررسی می‌شود روش بهینه استفاده از زمان و عوامل آسیب رسان به آن در اشعار بهار است. اشعاری که بر گذرا بودن عمر و غنیمت شمردن لحظه و زیستن در حال تأکید دارد و همین امر، میزان اهمیت این موضوع و ضرورت بررسی آن را نشان می‌دهد. تحقیق با کنکاش در منابع مکتوب با شیوه پژوهشی- توصیفی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


نهج البلاغه.
بهار، محمدتقی. 1336ش، دیوان اشعار، تهران: مؤسسه مطبوعاتی انتشارات امیرکبیر.
تریسی، برایان. 1385ش، قدرت زمان، روشی مطمئن برای آن که در زمان کم‌تر، کار بیش‌تری صورت دهید، برگردان: مهدی قراچه داغی، چاپ اول، تهران: نشر آسیم.
تریسی، برایان. 1389ش، مدیریت زمان، از لحظه‌هایتان بیش‌ترین بهره را بگیرید، مترجم: مهدی افشار، تهران: انتشارات قاصدک صبا.
تریسی، برایان. 1393ش، مدیریت زمان، شیوه‌های کاربردی برای بهره گیری مؤثر از وقت، ترجمه: صالح سپهری فردسی و مهدی شهبازی، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
جی سیورت، لوتار. 1389ش، مدیریت زمان، چاپ یازدهم، مترجم: منصور توکل نیا، قم: نشر جمال.
خنیفر، حسین و پورحسینی، مژده. 1390ش، مهارت‌های زندگی، چاپ یازدهم، قم: هاجر.
دی فرنر.جک. 1379ش، مدیریت موفق زمان، ترجمه: ناصر جواهری زاده، چاپ اول، تهران: پژوهش.
دی فرنر، جک. 1381ش، مدیریت کاربردی وقت و عملکرد، ترجمه: ناصر جواهری زاده، تهران: پژوهش.
طیب، مهدی. 1387ش، مدیریت اسلامی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلامی.
لوتارجی، سی ورت. 1378ش، مدیریت زمان، مترجم: منصور توکلی نیا، قم: عصر ظهور.
مانسینی، مارک. 1390ش، مدیریت زمان، راضیه دوست محمدی، چاپ اول، تهران: یادواره کتاب.
 
مقالات
به پژوه، احمد. 1381ش، «هفتاد رهنمون مهم درباره مدیریت زمان برای مادران و پدران»، مجله پیوند، شماره 280.
شفیعی، عباس و سید تقی موسوی. 1388ش، «مدیریت در آینه گزاره‌های علوی»، نهج البلاغه، شماره 25و26.