بررسی جلوه‌های پایداری در سروده‌های زنان فلسطینی و الجزایری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

چکیده

بی شک مسأله فلسطین به عنوان تراژدی جهان امروز شناخته شده است و موضوع فلسطین هم اکنون به عنوان یکی از مباحث مهم محافل بین المللی و سازمان‌های دولتی به شمار می‌آید. در کنار آن استعمار کشور الجزایر توسط فرانسوی‌ها و جنایت‌های آنان در حق الجزایری‌ها و انقلاب آزادی‌بخش ایشان، بازتاب وسیعی در ادبیات این دو ملت داشته‌اند. زنان نیز به عنوان بخشی از جامعه، تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن بوده، و با تمام توان خود در آن تحولات ایفای نقش کردند. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر نمونه‌های شعری به بررسی شعر زنان فلسطینی و الجزایری در جریان مقاومت پرداخته شده و مضامینی چون وطن دوستی، دعوت به مبارزه، سرزنش حکام و محکوم کردن پیمان نامه بالفور و مبارزه طلبی در شعر آنان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
جانم، عاطف. 1983م، لزمان سیجیء، عمان: رابطة الکتاب الأردنیین.
جانم، عاطف. 1993م، بیادر للحلم... یا سنابل، عمان: وزارة الثقافة.
جانم، عاطف. 2003م، ندم الشجرة، عمان: مطبعة الأجیال.
جلطی، ربیعة. 2013م، عرش معشق، الجزائر: منشورات الاختلاف.
حبش، زینب. 1993م، قولی للرمل، قدس: دار الکاتب.
حبش، زینب. 1995م، أغنیة حب للوطن، رام الله(فلسطین): بی نا.
حبش، زینب. 1996م، لا تقولی مات یا أمی، قدس: دار الکاتب.
حجاوی، سلافة. 1988م، أغنیات فلسطینیة، بغداد: وزارة الإعلام.
خمینی، روح الله. 1379ش، تحریر الوسیلة، قم: دار العلم.
عبدالحکیم، عمر. 2004م، دعوة الی المقاومةالإسلامیةالعالمیة، عمان: دار الیازوری.
عبدالهادی، هدیة. بی تا، معاً إلی القمة، القدس: مطبعة المعارف.
القلازین، صباح. 1988م، اعترافات متوهجة، غزة- فلسطین: الاتحاد العام للمراکز الثقافیة.
الکیالی، شهلا. 1985م، کلمات فی الجرح، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
الکیالی، شهلا. 1988م، وانقطعت أوتار الصمت، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
الکیالی، مصطفی. 1975م، الشعر الفلسطینی فی نکبة فلسطین، بیروت: الموسوعة العربیة للدراسات والنشر.
لیلی خضرنمر، المحمود. 1977م، صلاة فی المنفی، عمان: دار الینابیع.
محنش، سمیة. 2013م، مسقط قلبی، الجزائر: منشورات الاختلاف.
مصباح، منیرة. 1982م، سیدة البراعم، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
نواصر، نادیة. 2006م، أشیاء الأنثی الأخری، بی جا: اتحاد الکتاب الجزائریین فرع عنابة.
نواصر، نادیة. 2007م، صهوات الریح، بی جا: منشورات المکتبة الوطنیة.
 
مقالات
فیاض منش، پرند. 1381ش، «بررسی موضوعات، مضامین و قالب‌های شعر جنگ»، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش1، بهار و تابستان 81.
کیانی، حسن و فضل الله میرقادری. 1388ش، «شهید و جانباز در شعر ابراهیم طوقان شاعر مقاومت فلسطین»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره اول.
محسنی نیا، ناصر. 1388ش، «مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب»، نشریه ادبیات پایداری، سال اول، شماره اول.