بررسی تطبیقی اشعار انگلیسی آغازین و پایانی جنگ جهانی اول بر اساس مفهوم هژمونی و ضد هژمونی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش پیش‌ رو دو گروه از شاعران جنگ جهانی اول ادبیات انگلیسی را بر اساس نظریات آنتونیو گرامشی مورد خوانش تطبیقی قرار می‌دهد. گروه اول، که دربرگیرنده چهره‌هایی همچون هنری نیوبولت، روپرت بروک، جسی پوپ، آلیس مِینل، آلیو لیندسِی و جان مک‌کری می‌شود را می‌توان شعرای وابسته به نظام حاکم نامید که در آغاز جنگ اشعاری موافق با جنگ می‌نوشتند و دسته دوم، که شامل نویسندگانی همچون زیگفرید سوسون، رابرت گریوز و ویلفرد اوون می‌شود را می‌توان شعرای مخالف با سیاست‌های نظام حاکم خواند که در پایان جنگ اشعاری ضد جنگ می‌سرودند. با توجه به اینکه درونمایه‌های وطن، مذهب و مرگ از جمله شاخصه‌های اصلی نوشته‌های مربوط به جنگ است، این پژوهش به بررسی این درونمایه‌ها در قلم شاعران مد نظر می‌پردازد. در این راستا، تعاریف گرامشی از نخبگان و دسته‌بندی آن‌ها به سنتی و ارگانیک، و همچنین مفاهیم هژمونی و ضد هژمونی در درک هر چه بهتر خوانش مد نظر یاری می‌رسانند.

کلیدواژه‌ها


کتب انگلیسی
Anselmo, A., 2014. Twentieth Century Poets: A Selection with Notes. Milan: EDUCatt-Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica.
Butake, B., (Ed.)., 2013. Cameroon Anthology of Poetry. Bamenda: Langaa RPCIG.
Clapham, M., (Ed.)., 1995. The Wordsworth Book of First World War Poetry. Kent: Wordsworth Editions.
Eagleton, T., 1983. Literary Theory: An Introduction, Anniversary Edition. Hoboken: John Wiley & Sons.
Grafton, A., Most, G. W. & Settis, S., 2010. The Classical Tradition. Cambridge and London: Belknap Press of Harvard University Press.
Haste, C., 1995. “The machinery of propaganda.” Propaganda, Ed. Robert Jackall. New York: NYU Press. pp. 105-136.
Hunt, G., 2002. “Gramsci, Civil Society, and Bureaucracy.” Antonio Gramsci: Marxism, philosophy and politics, Volume 2, Ed. James Martin. London and New York: Routledge. pp. 450-465.
Khan, N., 1988. Women’s Poetry of the First World War. Lexington: University Press of Kentucky.
Krueger, C. L., 2014. Encyclopedia of British Writers, 19th and 20th Centuries. New York: Infobase Publishing.
Lee, J., 2005. War Girls: The First Aid Nursing Yeomanry in the Great War. Manchester: Manchester UP.
Leitch, V. B., and Cain, W. E. (Eds.)., 2010. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: Norton.
Marsland, E. A., 2012. The Nation’s Cause: French, English and German Poetry of the First World War. New York: Routledge.
McLeod, H., (Ed.), 2006. The Cambridge History of Christianity: Volume 9, World Christianities C. 1914-c. 2000. Cambridge: Cambridge University Press.
Paris, M., 2004. Over the Top: The Great War and Juvenile Literature in Britain. London: Greenwood Publishing Group.
Pieslak, J. R., 2009. Sound Targets: American Soldiers and Music in the Iraq War. Bloomington: Indiana University Press.
Potter, J., 2017. “‘A Certain Poetess’: Recuperating Jessie Pope (1868–1941).” Landscapes and Voices of the Great War, Eds. Smith and Cowman. New York and London: Routledge. pp. 97-114.
Puissant, S., 2009. Irony and the Poetry of the First World War. London: Palgrave Macmillan, 2009.
Rupert, M., 1993. “Alienation, capitalism and the inter-state system: toward a Marxian/Gramscian critique.” Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Ed. Stephen Gill. Cambridge: Cambridge University Press. 1993. 67-93.
Small, S., Westwell, I. & Westwood, J., 2001. History of World War I. New York: Marshall Cavendish.
Stallworthy, J, (ed.)., 2014. The New Oxford Book of War Poetry. Oxford: Oxford University Press.
Wilson, A. L., and Hayes, E., (Eds.)., 2009. Handbook of Adult and Continuing Education. San Francisco: Jossey-Bass.
مقالات
جاویدشاد، م و غ برجساز. 1396ش، «از ایده‌آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله‌ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم»، دوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس، 1(1)، صص 43-54.
فدوی، ط و م باوان پوری و ن لرستانی. 1396ش، «مقایسه جلوه‌های ادبیات مقاومت در شعر علی فوده و فرخی یزدی»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 11(44)، صص 71-101.