بررسی تطبیقی بیداری اسلامی در اشعار اقبال لاهوری و عبدالله البردونی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات عرب، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده

یکی از دغدغه‌های دیرینه شاعران و نویسندگان در سراسر جهان اسلام و مسلمین اندیشه بیداری اسلامی است که هر شاعر در دوره خود در این راه تلاش کرده، و وظیفه و هدف خود را به شیوه‌های مختلف به پایان رسانیده است. این مقاله با بررسی دیوان دو شاعر؛ اقبال لاهوری اهل پاکستان و عبدالله البردونی از یمن با رویکردی تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است که اندیشه‌های مشابه دو شاعر باعث اهداف مشترک آن‌ها یعنی بیداری اسلامی شده است، و هر کدام به شیوه خاص خود آن را بیان می‌کنند؛ عبدالله البردونی با سرودن اشعاری با مضامین ادبیات پایداری و اقبال لاهوری صراحتاً در اشعار خود آن را به تصویر می‌کشند. این دو شاعر وحدت میان مسلمانان را مهم‌ترین راز و اصل برای پیروزی مسلمانان در برابر استکبار جهانی می‌دانند و از پیروانان خود می‌خواهند که از میهن پرستی افراطی خودداری کنند و تمام سرزمین‌های اسلامی را جزء میهن خود بشمارند.

کلیدواژه‌ها


abdullah, A.-B. 2006. "Divan Abdullah al-Bardoni". Beirut, Dar al-Odeh (vol.1), 155.
Arani 2014. "Introduction to the Pioneers of Islamic Awakening (8); Iqbal Lahori". Quarterly journal of Habib al-Matin 167_171.
Hashemi 2012. "Draft common views of Rumi and Iqbal". Quarterly Journal of Habib Almitin (Preface No. 2), 68_91.
Iqbal, L. 1346. "Revival of Religious Thought in Islam, Translation by Ahmad Aram". Islamic Translation and Publishing Center Translation Ahmad Aram.
Kazemi, A., ET AL 2012. "Islamic awakening and its causes, with emphasis on the Supreme Leader's views." Political Sociology of the Islamic World 1, 31_60.
Morteza "Islamic Revolution and Islamic Awakening (Effects and Examples).".
Saberianey 2009. An Effective Theological Proposition in Ijtihad (Sharia Comprehension). Religious Humanities 5, 31_55.
Velayati Provincial "Cultural Ambassadors Meeting.".
Wendy 1395. "Islamic awakening in contemporary Yemeni poetry". Islamic Science Awakening Series of the Islamic Awakening Mozesh Year of the Year (9).