بررسی دو رمان «نفس‌تنگی» و «کوچ شامار» از منظر ابرمتن نوشتار فاجعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

محقق مرکز تحقیقات علمی دانشگاه سوران، کردستان، عراق

چکیده

دو رمان «نفس تنگی» و «کوچ شامار» اثر فرهاد حیدری گوران به فاصله ده سال 1398- 1387منتشر شده‌اند. این دو رمان دو بخش از یک سه‌گانه(تریولوژی) محسوب می‌شوند که بخش اول آن هنوز منتشر نشده است. بنا به گفته نویسنده در این سه‌گانه سه واقعه‎‌ و فاجعه تاریخی روایت شده است؛ بمباران شیمیایی روستاهای زرده و بابایادگار و نساردیره در تابستان 1367، زلزله‌ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه و زندگی درماندگان و معتادان در یک کمپ نجات. گوران در این سه‌گانه که باید از آن به عنوان «ادبیات اقلیت» نام برد ضمن بهره گیری از فرم دفاتر آیینی یارسان به تمهیدات مدرن و پست مدرن رمان نویسی نیز توجه داشته و برای نخستین بار شگرد وبلاگ‌نویسی در رمان فارسی را به کار بسته است. در این مقاله شیوه‌های بهره‌گیری این نویسنده از تمهیدات ابرمتنی(devices Hypertextual) و چگونگی رویکرد او به سایبرفمینیسم مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


حیدری گوران، فرهاد. 1387ش، نفس تنگی، تهران: نشر آگه.
حیدری گوران، فرهاد. 1397ش، کوچ شامار، تهران: نشر آگه.
کتب انگلیسی
Bolter, Jay David. "Virtual Reality and the Redefinition of Self" in Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electronic Environment, edited by Stephanie Gibson et al. (Hampton Press, 1996).
Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge, Massachusetts, Polity Press (2012)
Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 1980. A Thousand Plateaus. Trans. Brian Massumi. London and New York: Continuum, 2004. Vol. 2 of Capitalism and Schizophrenia. 2 vols. 1972-1980. Trans. of Mille Plateaux. Paris: Les Editions de Minuit.
 
مقالات
روزنامه اعتماد ملی، شماره 811، 21 آذر 1387.
مجله ادبی خوانش، پیاپی ۶ (تابستان ۱۳۸۶)، مجموعه مقالات درباره ابرمتن.