مطالعه تطبیقی ساختارشکنی اشعار شاملو و کمینگز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده

ادبیات تطبیقی به عنوان علمی جدید پایه‌گذار دیدگاهی نوین در عصر مطالعات ادبیات جهانی می‌باشد و در تلاش است تا با ارائه زمینه‌های مشترک بین ملل و ادبیات آن‌ها به یک هم‌گرایی جهانی بهتری دست یابد. بررسی نوابغ ادبی از کشورهای دارای سبک ادبی برجسته و ممتاز که ممکن است دارای مشترکات زبانی، ساختاری، فرهنگی و حتی دینی مشترکی باشند می‌تواند به شکوفایی این حوزه کمک کند و در این راستا این مقاله در صدد است تا با بررسی دو شاعر صاحب سبک، صاحب نام، بزرگ و معاصر آمریکایی و ایرانی- ایی کمینگز و احمد شاملو- بر اساس اصول و تئوری پست مدرن ساختارشکنی و شالوده شکنی به اشتراکات زبانی، ادبی و سبک نوشتاری آن‌ها دست یابد. بررسی تطبیقی دو نویسنده بزرگ از دو کشور و فرهنگ مختلف بر اساس رویکردی نوین و پست مدرن نیازمند امکانات، منابع و همکاری‌های چند جانبه از سوی تمامی عوامل می‌باشد. با این حال این مقاله تلاش دارد با این رویکرد و با انتخابی که انجام داده روزنه‌ای جدید را در زمینه مطالعات تطبیقی آن هم در زمینه ادبیات معاصر از دوکشور با زمینه ادبی عظیم و در عین حال کاملاً متفاوت را از دو شاعر صاحب سبک، شناخته‌شده و در عین حال با مقبولیتی ادبی، اجتماعی بررسی و ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


بهنام، جمشید. 1381ش، ادبیات تطبیقی، تهران: نشر بینا.
پاشایی، ع. 1378ش، از زخم قلب، تهران: نشر چشمه.
پیشکار، کیان. 1386ش، راهنمای نقد عملی و تحلیلی ادبیات انگلیسی، جیرفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
پیشکار، کیان. 1386ش، فرهنگ اصطلاحات ادبی، جلد اول، جیرفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
داد، سیما. 1382ش، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
دریدا، ژاک. 1992م، نقش ادبیات، لندن: راتلج.  
زرقانی، مهدی. 1386ش، چشم انداز شعر معاصر ایران، بی جا: بی نا.
شاملو، احمد. 1376ش، شاعر شبانه‌ها و عاشقانه‌ها، تهران: مروارید.
شمیسا، سیروس. 1377ش، شعرهایی از او، تهران: انتشارات فردوس و مجید.
صفاری(صورتگر)، کوکب. 1357ش، افسانه‌ها و داستان‌های ایرانی در ادبیات انگلیسی، تهران: دانشگاه تهران. 
کافی، مرتضی. 1371ش، به نقل از چهار افسانه شاملو، محمد حسین نوری زاد، تهران: دنیای نو.
مقدادی، بهرام. 1378ش، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران: انتشارات فکر روز.
ولک، رنه. 1381ش، تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب، تهران: نشر نیلوفر.
کتب انگلیسی
A Derrida Reader: Between the Blinds. Ed. Peggy Kamuf. Hemel, Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991.
Attrlidge, Derek . Acts of Literature  Ed . London: Routledge1996
Barry  Marks Cummings, E. E. Selected Letters of E. E. Cummings. Ed. F. W.
Barry A. Marks, E. E. Cummings (New York: Twayne, 1964): 70 and 71.
Brault and Michael Naos , London : University of Chicago Press , 1993
Cohen, Milton M. PoetandPainter: The Aesthetics of E. E. Cummings's Early Work. Detroit: Wayne State University Press, 1987.
Fairley, Irene R. E. E. Cummings and Ungrammar, New York: Watermill Publishers, 1975.
Heusser, Martin. I Am My Writing: The Poetry of E. E. Cummings. Tubingen: Stauffenburg Verlag, 1997.
 
مقالات و پایان‌نامه‌ها
برنز، چرالد. 1385ش، «ساختارگرایی، ساختار شکنی و هرمنوتیک»، ترجمه کیان پیشکار، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
حسن زاده، شهریار. 1388ش، «تجلی و تلاقی هفت عشق در آثار مولانا و پائولو کوئیلو»، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
رادفر، ابوالقاسم. 1387. «پژوهشی تطبیقی در وجوه مشترک فرهنگ و ادبیات فارسی و یونانی»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
رادفر، ابوالقاسم. 1387ش، «ادبیات معاصر فارسی در ترازوی ادبیات تطبیقی»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
ساجدی، تهمورث. 1379ش، رساله ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران.
محقق، مهدی. 6/7/83، «ادبیات تطبیقیفارسی و عربی»، تهران: روزنامه اطلاعات.
محمدی بدری، نرگس. 1385ش، «بررسی تطبیقی نیمه ناتمام در اشعار فروغ و شاملو»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره 155.
موسوی، حافظ. مهر و آبان 1379ش، «شعر مدرن: بحران معنا»، مجله دریچه(ویژه شعر امروز).
یوست، فرانسوا. 1387ش، «مفهوم ادبیات جهان»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت.