حدیث نفس در شعر فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 استادیار ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

3 دانشیار ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

فروغ فرخزاد شاعر نوپرداز معاصر ایران و نازک الملائکه شاعر معاصر عرب و از پیشگامان شعر نو در ادبیات عرب، وظیفه انتقال بخش‌های مهمی از مفاهیم شعرهای خویش را به عهده حدیث نفس گذاشته‌اند. این دو شاعر زن که هر دو نماینده مطرح ادبیات زنانه در ایران و عراق هستند، علاوه بر زبان و احساس زنانه، روایت‌گر اندیشه‌های حاکم بر روزگارشان می‌باشند و مسائلی همچون تنهایی و غربت، مردستیزی، مظلومیت زن، بدبینی، مسائل اجتماعی و ... در شعرشان نمود دارد. فروغ و نازک الملائکه برای بیان این افکار و اندیشه‌ها و بیان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه‌شان به گفت‌وگوی درونی یا حدیث نفس پرداخته‌اند، و سعی کرده‌اند از این طریق تأثیرگذاری شعرشان را بیش‌تر کنند.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
انوشه، حسن. 1376ش، فرهنگنامه ادب فارسی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
آزاد، م(محمود مشرف آزاد تهرانی). 1384ش، پریشادخت شعر(زندگی و شعر فروغ فرخزاد)، تهران: نشر ثالث.
بصری، میر. 1994م، أعلام الأدب فی العراق الحدیث، لندن: دار الحکمه.
بورونف، رولان، رئال اوئله. 1378ش، جهان رمان، ترجمه نازیلا خلخالی، تهران: نشر مرکز.
خورشا، صادق. 1381ش، مجانی الشعر العربی الحدیث، تهران: سمت.
داد، سیما. 1385ش، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
روزبه، محمدرضا. 1381ش، ادبیات معاصر ایران، تهران: روزگار.
فرخزاد، فروغ. 1385ش، دیوان فروغ فرخزاد، به کوشش اعظم نوروزی، مشهد: نیکا.
کادن، جان آنتونی. 1380ش، فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
گری، مارتین. 1382ش، فرهنگ اصطلاحات ادبی در زبان انگلیسی، ترجمه منصوره شریف­زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مختاری، محمد. 1387ش، هفتاد سال عاشقانه، تهران: تیراژه.
مقدادی، بهرام. 1378ش، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران: فکر روز.
الملائکه، نازک. 1986م، الدیوان، بیروت: دار العوده.
میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت. 1377ش، واژه­نامه هنر داستان­نویسی، تهران: کتاب مهناز.
میرصادقی، جمال. 1376ش، عناصر داستان، تهران: سخن.
هداره، محمدمصطفی. 1994ش، بحوثٌ فی الأدب العربی الحدیث، بیروت: دار النهضة العربی.