بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بُل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

شاعران و نویسندگان به عنوان اعضای جامعه، در تمامی مکان‌ها و در همه روزگاران دیدگاه‌های خود را درباره ‌اوضاع جامعه خود ابراز کرده‌اند. در این میان، ملک‌ ا‌لشعراء بهار و هاینریش بل از دو کشور ایران و آلمان به عنوان مطرح­کنندگان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود به قصد انتقاد از وضعیت موجود و آشکار ساختن نارسایی‌ها و ناروایی‌های جامعه‌ خویش، انسان‌ها را به بازآفرینی ذهنی جامعه رهنمون ساخته‌اند.‌ در این تحقیق سعی شده است با بررسی شاخصه‌های آرمانشهر و بیان تعاریف و مفاهیم، این موضوع را در اشعار ارزشمند ملک ‌الشعراء بهار و داستان­های هاینریش بل مورد بررسی قرار داده و دیدگاه‌های این دو را در این خصوص تبیین نماییم و با تکیه بر تعاریفی از شاخصه‌های آرمانشهر نشان ‌دهیم که شاخصه‌های آرمانی ملک الشعراء بهار و هاینریش بل جنبه‌ جهانی داشته و پیامی آرمانی برای انسان امروزی به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
اصیل، حجت الله. 1393ش، آرمانشهر در اندیشه ایرانی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
آرین‌پور، یحیی. 1382ش، از صبا تا نیما(بازگشت بیداری)، جلد اول، تهران: انتشارات زوار.
بل، هاینریش. 1364ش، و حتی یک کلمه هم نگفت، ترجمه حسین افشار، چاپ دوم، تهران: آبی.
بل، هاینریش. 1370ش، داستان‌های کوتاه هاینریش بل، ترجمه شهلا حمزاوی، تهران: قطره.
بل، هاینریش. 1373ش، یادداشت‌های روزانه ایرلند، ترجمه منوچهر فکری‌ ارشاد، چاپ اول، تهران: توس.
بل، هاینریش. 1394ش، میراث، ترجمه سیامک گلشیری، چاپ ششم، تهران: مروارید.
بل، هاینریش. 1394ش، نان سال‌های جوانی، ترجمه محمد اسماعیل‌زاده، چاپ هشتم، تهران: چشمه.
بل، هاینریش. 1395ش، آبروی از دست رفته کاترینا بلوم، ترجمه حسن نقره‌چی، چاپ چهارم، تهران: نیلوفر.
بل، هاینریش. 1396ش، سیمای زنی در میان جمع، ترجمه مرتضی کلانتریان، چاپ پانزدهم، تهران: آگاه.
بل، هاینریش. 1396ش، عقاید یک دلقک، ترجمه محمد اسماعیل‌زاده، چاپ سی و نهم، تهران: چشمه.
بهار، محمدتقی. 1394ش، دیوان اشعار استاد محمدتقی بهار، چاپ دوم، جلد اول، تهران: توس.
حسینی کوهساری، اسحاق. 1387ش، تاریخ فلسفه اسلام، تهران: بین الملل.