عصیان و سنت شکنی بودلر و نیما یوشیج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

نیما همچون بودلر با دیدی نو و بافتی تازه، به شعر معاصر رنگی بدیع بخشید. ساختمان شعر او دارای وحدت است. از هنجارهای رمانتیسم، آگاهانه فاصله می‌گیرند و با تصاویری واقع‌گرایانه، نمادین و سوررئالیسمی، پرده از زشتی‌ها برمی‌دارند و دگرگونی‌های اجتماعی، صنعتی، و گمشدگی انسان آنان را آزرده خاطرکرده است. محوری‌ترین ویژگی این گونه اشعار بر اساس هنجارگریزی، ابهام و در نهایت شکستن قواعد و سنت‌های دست‌وپاگیر است زیرا عصر مکانیزاسیون و صنعت مدرن همه مرزهای اخلاقی، طبیعی، سنتی و ادبی را در هم شکسته است. حتی مفهوم عشق در دیدگاه مدرنیسم‌ها تغییر کرده و بودلر و نیما با بیان رمزآمیز در سوگ عشق نشسته‌اند. کاربرد رمزگرایی در اشعار معاصر، بیش‌تر نمود عصیان هنرمندان در برابر مکاتب واقع‌گرایی بود. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی بر آن‌ایم تا تحول اشعار بودلر و نیما را در نوآوری و سیر به سوی رئالیسم و انعکاس جهان مدرن بیان کنیم. زیرا در مقایسه اشعار بودلر و نیما تا به حال تحقیق علمی صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
اخوان ثالث، مهدی. 1357ش، بدعت‌ها و بدایع نیما، چاپ اول، تهران: انتشارات توکا.
آرین پور، یحیی. 1379ش، از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر)، تهران: انتشارات زوّار.
بودلر، شارل. 1384ش، گل‌های رنج، برگردان محمدرضا پارسایار، تهران: هرمس.
جهانبگلو، رامین. 1384ش، موج چهارم، ترجمه منصور گودرزی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
حاج سید جوادی، حسن. 1382ش، بررسی و تحقیق در ادبیات معاصر ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات گروه پژوهش‌گران.
خانلری، پرویز. 1354ش، وزن شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: انتشارات توس.
خانلری، زهرا. 1375ش، فرهنگ ادبیات جهان، تهران: انتشارات خوارزمی.
دریدا، ژاک. 1390ش، نقد ادبی نو، ارغنون 4، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
سید حسینی، رضا. 1358ش، مکتب‌های ادبی، جلد2، چاپ هفتم، تهران: انتشارات زمان.
سید حسینی، رضا. 1382ش، ادبیات معاصر، تهران: انتشارات زمان.
غلامرضایی، محمد. 1381ش، سبک شعر پارسی از رودکی تا شاملو، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامی.
والری ،پل. 1390ش، درباره شعر(مجموعه مقالات)، ارغنون 14، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
هایدگر، مارتین. 1382ش، مسائل مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم(مجموعه مقالات)، ارغنون 12/11، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
هنرمندی، حسن. 1350ش، بنیاد شعر نو در فرانسه، چاپ اول، تهران: انتشارات زوار.
 
مقالات
برمن، مارشال. 1390ش، «مبانی نظری مدرنیسم»، ترجمه هاله لاجوردی و دیگران، مجله ارغنون، شماره 3، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بنیامین، والتر. ۱۳90ش، «درباره برخی از مضامین و دستمایه‌های شعر بودلر»، ترجمه مراد فرهادپور، مجله ارغنون، شماره ۱۴، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شمسی، پارسا و پیوندی، گلنار. 1391ش، «والت ویتمن و احمد شاملو»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، بهار 1391، شماره 21، صص 88-102.
کوپال، عطاءالله. 1391ش، «مرگ خودخواسته تراژیک در تراژدی و شاهنامه»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، بهار 1391، شماره 21، صص 137-157.