شخصیت‌پردازی در رمان «برخورد» دانیل استیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

آشنایی و ارتباط ملت‌های مختلف و شناخت ادبیات آن‌ها همواره بستری مناسب برای ایجاد تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی بوده. نویسندگانی که خود را جزئی از مردم، و حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی‌ می‌دانند با ثبت این تحولات و تعاملات فرهنگی و اجتماعی، باعث رشد و شکوفایی ادبیات و هویت فرهنگی ملت‌ها می‌شوند. از آنجا که ادبیات داستانی و شخصیت پردازی، از زمینه‌های جالب توجه و مهم در عرصه پژوهش است، اساس داستان بدون شخصیت را نمی توان تصور کرد. بی شک یکی از عناصر مهم و کلیدی که در داستان نویسی امروز بسیار حائز اهمیت است و تعیین‌کننده در شکل و روند داستان می‌تواند باشد، شخصیت و شخصیت پردازی است. شخصیت در اثر نمایشی و روایتی فردی است که تمام کیفیت‌های روانی و اخلاقی او در قول و فعل باید وجود داشته باشد. در این پژوهش، نگارنده به بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در کتاب «برخورد» دانیل استیل پرداخته است. مواردی از قبیل چگونگی توصیف شخصیت‌ها(مستقیم و غیر مستقیم)، ساده و جامع بودن، پروتپ‌ها، شاخصه‌های درونی و شاخصه‌های بیرونی و...؛ پس از استخراج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در پایان برای سهولت در درک شخصیت‌های موجود در داستان جداولی ارائه شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و فیش برداری می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


اخوت، احمد. ۱۳۷۳ش، دستور زبان داستان، اصفهان: نشر فردا.
استیل، دانیل. ۱۳۷۸ش، برخورد، ترجمه فاطمه قربانپور، مشهد: نشر شمشاد.
براهنی، رضا. ۱۳۶۲ش، قصه نویسی، تهران: نشر نو.
داد، سیما. ۱۳۸۲ش، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
دقیقیان، شیریندخت. ۱۳۷۱ش، منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، بی جا: نویسنده.
عبدالهیان، حمید. ۱۳۸۱ش، شخصیت و شخصیت پردازی در داستان، تهران: انتشارات آن.
لور، کاترین. 1381ش، شناخت هنر رمان، ترجمه قلچ خانی، تهران: روزنه.
میرصادقی، جلال و میمنت میرصادقی. ۱۳۷۷ش، واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی(فرهنگ تفصیلی اصطلاحات ادبیات داستانی)، تهران: کتاب مهناز.
میرصادقی، جلال. ۱۳۹۰ش، ادبیات داستانی(قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان)، تهران: سخن.
میرصادقی، جمال. ۱۳۹۴ش، عناصر داستان، تهران: سخن.
میرعابدینی، حسن. ۱۳۸۳ش، صد سال داستان‌نویسی، ج 1و2، تهران: چشمه.
یونسی، ابراهیم. ۱۳۷۹ش، هنر داستان نویسی، تهران: نگاه.