مضامین درد و رنج در اشعار عبدالوهاب البیاتی و قیصر امین پور

نویسندگان

1 گروه ادبیات عرب، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی، کهنوج، ایران

2 گروه ادبیات عرب، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی،کهنوج، ایران

چکیده

عبدالوهاب البیاتی شاعری آزادی‌خواه و استبدادستیز است. اشعارش دارای مضامین سیاسی و اجتماعی است و نوستالژی دلتنگی بر گذشته و اسطوره پردازی و بیان غیر صریح‌اش، بیان‌گر خفقان زمانه اوست. رنج مردمان دیار خویش را با قصیده‌هایی بیان می‌کند چراکه خوف و بیم و خفقان حاکم بر جامعه آن روز البیاتی را وادار به زدن نقابی به نام سندباد می‌نماید. اما قیصر ایران در شرایط پیچیده جنگ و محاصره، آلامی که بر ملت بسیار سنگین و گران بود را همراه با آنان چشید و هم‌نوا با آنان سرود. ما در این مقاله با هدف تبیین مضامین درد و رنج در صدد آن‌ایم که اشعار قیصر امین پور و عبدالوهاب البیاتی این دو شاعر که نظاره‌گر مقاومت دو ملت بودند را با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای و جمع آوری اطلاعات با مراجعه به سایت‌های اینترنتی بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


القرآن الکریم.
امین پور، قیصر. 1363ش، در کوچه آفتاب، ج1، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
امین پور، قیصر. 1374ش، در کوچه آفتاب، تهران: سروش.
امین پور، قیصر. 1380ش، گل‌ها همه آفتابگردان‌اند، تهران: مروارید.
امین پور، قیصر. 1383ش، تنفس صبح، تهران: سروش.
امین پور، قیصر. 1386ش، دستور زبان عشق، تهران: مروارید.
امین پور، قیصر. 1387ش، ظهر روز دهم، تهران: مروارید.
امین پور، قیصر. 1388ش، آینه‌های ناگهان، تهران: افق.
امین پور، قیصر. 1391ش، مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، چاپ نهم، تهران: انتشارات مروارید.
تمیمی آمدی، عبدالرحمن بن محمد. 1395ش، غرر الحکم ودرر الکلم، تهران: دار الحدیث.
دوباتن، آلن. 1385ش، تسلی بخشیهای فلسفه، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
کلینی، محمد بن یعقوب. 1369ش، اصول کافی، مترجم و شارح: هاشم رسولی، جلد 2، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
مطهری، مرتضی. 1372ش، عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا.
ملکیان، مصطفی. 1385ش، مهر ماندگار، چاپ اول، تهران: نگاه معاصر.
نیکبخت نصرآبادی، علیرضا. 1379ش، استعانت از قرآن کریم در شفای جسمانی، بی جا: انتشارات قبله.
کتب عربی
البیاتی عبدالوهاب. 1996م، ما یبقی بعد الطوفان، إعداد: عدنان صائغ و محمد ترکی النصار، ط 1، لندن: نادی الکتاب العربی.
البیاتی، عبدالوهاب. 1993م، تجربتی الشعریة، الطبعة الثالثة، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
البیاتی، عبدالوهاب. 2008، الأعمال الشعریة الکاملة، ج 1-2، بیروت: دار العودة.
الصائغ، عدنان. 1996م، عبدالوهاب البیاتی ما یبقی بعد الطوفان، الطبعة الأولی، بیروت: نادی الکتب العربی.
عباس، احسان. 1995م، عبدالوهاب البیاتی والشعر العراقی الحدیث، بیروت: دار بیروت للطباعة والنشر.
نوری، حسین بن محمد تقی. 1408ق، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، بیروت: موسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
 
مقالات
اقتصادی نیا، سایه. 1389ش، «مروری بر کارنامه شعر قیصر امین پور؛ نقد و بررسی»، نامه فرهنگستان.
علیزاده، ناصر و باقی‌نژاد، عباس. 1391ش، «قیصر امین پور و رویکرد نوستالژیک»، مجله بوستان ادب، سال چهارم، شماره دوم.
فتوحی، محمود. 1387ش، «سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین پور»، ادب پژوهی، شماره پنجم.
گرجی، مصطفی. 1387ش، «بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امینپور، دردهای پنهانی»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال پنجم، شماره دوم.