بررسی تطبیقی نسبت درد و رنج و معنابخشی به زندگی از نظر مولانا و جان هیک

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی، گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌اهواز، ایران

2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌اهواز، ایران

چکیده

وجود درد و رنج به عنوان یکی از امور غیر قابل انکار برای هر انسانی است و همواره خاستگاه درد و رنج، دلایل وجودی و فواید و مضرّات وجود این امور، مورد سؤال بوده و می‌باشد. در این مقاله با امعان نظر به دیدگاه و جهان بینی خاص مولانا و جان هیک، در زمینه وجود درد و رنج و نوع نگاه ایشان به آلام موجود در این عالم، راهکارهای برون‌رفت، کاهش عملی آثار آن‌ها و معنابخشیدن به زندگی، سخن خواهیم راند. در پایان اثبات خواهیم کرد که مولانا و جان هیک با وجود فاصله مکانی و زمانی بسیاری که با هم داشته‌اند و همچنین اختلافات نظر جزئی در بعضی زمینه‌ها، نظیر هبوط انسان؛ دارای نگرش عالی نسبت به مسأله درد و رنج بوده و دارای اشتراکات بنیادین نظری زیادی در این خصوص می‌باشند؛ به نحوی که می‌توان اندیشه‌های آن‌ها را در یک راستا و مطابق با هم دانست.

کلیدواژه‌ها


اکبرآبادی، ولی محمد. 1383ش، شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار، نجیب مایل هروی، تهران: نشر قطره.
بلخی، جلال الدّین محمد. 1394ش، مثنوی معنوی، محمد علی موحد، تهران: انتشارات هرمس.
خلیلی‌نوش‌آبادی، اکرم. 1395ش، خدای عشق و مسأله شر(توصیف، بررسی و نقد تئودیسه ایرنائوسی پرورش روح جان هیک)، چاپ اول، قم: انتشارات کتاب طه.
خوارزمی، کمال الدین حسین. 1384ش، جواهر الاسرار و زواهر الانوار، تهران: اساطیر.
زمانی، کریم 1386ش، شرح جامع مثنوی معنوی(دفتر ششم)، تهران: انتشارات اطلاعات.
زمانی، کریم. 1385ش، شرح جامع مثنوی معنوی(دفتر پنجم)، تهران: انتشارات اطلاعات.
زمانی، کریم. 1386ش، شرح جامع مثنوی معنوی(دفتر چهارم)، تهران: انتشارات اطلاعات.
زمانی، کریم. 1386ش، شرح جامع مثنوی معنوی(دفتر دوم)، تهران: انتشارات اطلاعات.
زمانی، کریم. 1386ش، شرح جامع مثنوی معنوی(دفتر سوم)، تهران: انتشارات اطلاعات.
زمانی، کریم. 1387ش، شرح جامع مثنوی معنوی(دفتر اول)، تهران: انتشارات اطلاعات.
زمانی، کریم، 1396ش، میناگر عشق؛ شرح موضوعی مثنوی معنوی، تهران: انتشارات نشر نی.
شافاک، الیف. 1394ش، ملّت عشق، ارسلان فصیحی، تهران: انتشارات ققنوس.
شیمل، آنه ماری. 1394، شکوه شمس: سیری در آثار و افکار مولانا، حسین لاهوتی، تهران: انتشارات کتیبه.
فرانکل، ویکتور امیل. 1372ش، پزشک و روح، فرخ سیف بهزاد، تهران: نشر درسا.
فرانکل، ویکتور امیل. 1386ش، انسان در جست‌وجوی معنا، نهضت صالحیان، مهین میلانی، تهران: انتشارات درسا.
فروزانفر، بدیع الزمان. 1381ش، احادیث و قصص مثنوی، حسین داوودی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فروغی، محمدعلی. 1393ش، سیر حکمت در اروپا، جلد اول، تهران: انتشارات زوّار.
مطهری، مرتضی. 1392ش، مجموعه آثار،جلد 8، تهران: انتشارات صدرا.
مولوی، جلال الدین محمد بن محمد. 1395ش، دیوان شمس تبریزی، تهران: انتشارات آتیسا.
هیک، جان. 1382ش، فلسفه دین، بهزاد سالکی، تهران: انتشارات قصیده سرا.
هیک، جان. 1394ش، بُعد پنجم کاوشی در قلمرو روحانی، بهزاد سالکی، تهران: انتشارات قصیده‌سرا.
کتب انگلیسی
Hick, john. 2007, Evil And The God of Love. USA: Palgrave.
Hume, David, 1947, Dialogues Councerning Natural Religion, edited by kemp Smith, Prenticr Hall.
Davies, Brain, 2006, The Reality of God and the Problem of Evil, Continum.
Mackie John, Leslie. 1955, Evil and Omnipotence, Vol. 64, Mind, New Series, No. 254.
Plantinga, Alvin. 1990, God and Other Minds, Cornell University Press.