بررسی تطبیقی اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور و نیما یوشیج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده

مقایسه ادبیات دو ملت که از نظر زبان و فرهنگ و مسایل اجتماعی و ... با هم تفاوت دارند به کشف مشترکات و تفاوت‌های بین دو ملت می‌انجامد و همین باعث می‌شود ما دریابیم که دو شاعر علی‌‌رغم تفاوت زبان و فرهنگ و اجتماع‌شان تا چه میزان در محتوا و مشترکات روحی شبیه هستند. در راستای این نگرش، اسطوره پردازی و استفاده از نماد در شعر دو شاعر تازی و پارسی- صلاح عبدالصبور و نیما یوشیج- مورد بررسی قرار گرفت تا روشن شود که این دو شاعر به زعم وجود نظام مستبد و حکومت سیاسی خفقان آور چگونه از نماد و اسطوره در شعرهای خود استفاده کردند و با این عملکرد تحولی عظیم در شعر معاصر کشور خود ایجاد کردند.

کلیدواژه‌ها


کتب فارسی
یوشیج، نیما. 1362ش، ملنلی و خانه سریولی، تهران: امیرکبیر.
یوشیج، نیما. 1384ش، مجموعه کامل اشعار، تهران: نگاه.
یوشیج، نیما. 1386ش، مجموعه کامل اشعار، گردآوری سیروس طاهباز، چاپ هشتم، تهران: نگاه.
یوشیج، نیما. 1389ش، مجموعه اشعار نیما یوشیج، چاپ اول، تهران: زرین.
یوشیج، نیما. 1389ش، مجموعه کامل اشعار، گردآوری سیروس طاهباز، چاپ دهم، تهران: نگاه.
یوشیج، نیما. برگزیده آثار نیما یوشیج، به کوشش سیروس طاهباز، تهران: بزرگمهر. ، 1368.
یوشیج، نیما. نامه‌ها، چاپ پنجم، تهران: قلم. ، 1375.
کتب عربی
اسماعیل، معز الدین. 2006م، کل الطرق تؤدی إلی الشعر، الطبعة الأولی، بیروت- لبنان: الدار العربیة للموساعات.
عبدالصّبور، صلاح. 1982م، الابحار فی الذاکرة، بیروت: دار العودة.
عبدالصبور، صلاح. 1998م، دیوان، بیروت: دار العودة.
عبدالصّبور، صلاح. 2006م، الأعمال الشعریة الکاملة، بیروت: دار العودة.
علوش، سعید. 1987م، مدارس الأدب المقارن؛ دراسة المنهجیة، المرکز الثقافی العربی.
غنیمی هلال، محمد. 1373ش، ادبیات تطبیقی، ترجمه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.
الورقی، سعید. 1984م، فی الأدب المعاصر، بیروت: دار النهضة العربیة.
الورقی، سعید. 1984م، الشعر العربی الحدیث، بیروت: دار النهضة العربیة.
 
مقالات
نهیرات، احمد. بهار 1391، «درآمدی توصیفی- تحلیلی بر اسطوره سندباد در شعر صلاح عبدالصبور»، فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی، سال دوم، شماره 5، صص 143-163.
نیکوبخت، ناصر و ثمینه شکل بیگ. پاییز 1393، «بررسی تطبیقی شعر نو نیما و ن.م . راشد از نظر محتوا»، نشریه ادبیات تطبیقی، سال 6، شماره 11.