بررسی توسعه‌ای نوع انگیزش گردشگری ناصرخسرو از دیدگاه نظریه کرامپتون

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

انسان‌های بزرگ چرا مقصد خاصی را برای گردشگری انتخاب می‌کنند؟ و در انتخاب خویش به دنبال تأمین چه نیازها و رسیدن به چه اهدافی می‌باشند؟ افراد و اشخاص تاثیرگذاری مانند ناصرخسرو که بر شعر و ادبیات و سفرنامه نویسی ایران تأثیری شگرف نهاده است، حتی سفر رفتن‌شان نیز می‌تواند برای دستیابی به اهدافی والا در راستای خدمت به انسان و انسانیت باشد و مطالعه سفرها جنبه‌های مختلفی از شخصیت و زندگی آنان و عصری که درآن زندگی می‌کردند را هرچه بهتر و بیش‌تر نمایان می‌کند. در این مقاله تلاش شده است پس از معرفی مختصر ناصرخسرو و گردشگری و پرداختن به نظریه‌ کرامپتون و بیان معرفی هفت انگیزه‌ای که او برای گردشگری عنوان کرده است، شامل خودشناسی، استراحت، رهایی از محیط یکنواخت، پرستیژ، بازگشت به عقب، تقویت روابط نزدیک و تسهیل ارتباطات اجتماعی می‌باشند؛ به تطبیق و یافتن مصادیقی برای هر عنوان و انگیزه در خصوص سفر هفت ساله‌ ناصرخسرو پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
دشتی،علی. 1362ش، تصویری از ناصرخسرو، به کوشش مهدی ماحوزی، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
دهدشتی، شاهرخ و مرتضی فیاضی. 1390ش، مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، تهران: انتشارات مهکامه.
رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی. 1388ش، شناخت گردشگری، چاپ ششم، اصفهان: نشر چهار باغ.
زرین‌کوب، عبدالحسین. 1343ش، با کاروان حلّه، تهران: انتشارات آریا.
طباطبایی، سید محمدحسین. 1374ش، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، جلدششم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
قبادیانی، ناصرخسرو. 1365ش، دیوان ناصرخسرو، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
قبادیانی، ناصرخسرو. 1370ش، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قبادیانی، ناصرخسرو. بی تا، ره آورد سفر؛ گزیده سفرنامه ناصرخسرو، تصحیح و توضیح محمّد دبیرسیاقی، چاپ نخست، تهران: انتشارات سخن.
قبادیانی، ناصرخسرو. 1382ش، سفرنامه ناصرخسرو، به قلم آلیس سی. هانسبرگر، به اهتمام محسن خادم، چاپ نخست، تهران: انتشارات ققنوس.
قبادیانی، ناصرخسرو. 1383ش، شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی، به کوشش محمد حسین محمدی و محمدرضا برزگرخالقی، چاپ نخست، جلد اوّل، تهران: انتشارات زوّار.
لامزدن، لس. 1387ش، بازاریابی گردشگری، ترجمه‌ ابوالفضل تاج زاده نمین، چاپ نخست، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
محلاتی، صلاح الدین. 1380ش، درآمدی بر جهانگردی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 
کتب لاتین
Midwest, Miracle. (2014) MRPA Conference & Trade show, Grand Traverse Resort & Spa Acm, Michigan.
Swarbrooke, john and Susan Horner. (2005) Consumer Behavior in Tourism, Elsevier.
Witt, Peter. (2011) Pugsley Medal Citation, National Park Foundation American Academy of park and Recreation Administration, joint Sponsors of the Pugsley Medals.
 
مقالات
اسعدی، مریم السادات. 1385ش، سیمای ناصرخسرو پیش از تحول روحی، مجله زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال چهارم، شماره 6، صص5-18.
برجعلی، زهرا و زهره خسروی و مه سیما پور شهریاری. 1392ش، «نقش جهت‌گیری مذهبی در ساختار هویت فردی»، فصلنامه روان‌شناسی و دین، سال ششم، شماره3(پیاپی23)، صص97-108.
گلرخ ماسوله، اسماعیل. 1387ش، «سفر هفت ساله ناصرخسرو، هجرتی فکری و اعتقادی»، کتاب ماه ادبیات، شماره14(پیاپی128)، صص11-22.