اغتنام فرصت در گلستان و بوستان سعدی و مطابقت آن با نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران(استادیار)

3 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران(استاد)

چکیده

این جستار ادبی موضوع اغتنام فرصت را مورد کنکاش قرار داده است، موضوعی که امروزه با نام مدیریت زمان در نزد نظریه پردازان روان‌شناسی موفقیت و صاحبنظران علم مدیریت اهمیت ویژه‌ای دارد. سعدی که در زمینه پیام‌های اخلاقی، برجسته‌ترین شاعر ادبیات فارسی شناخته شده. با توجّه به آنچه در این پژوهش آمده در کتاب‌های «گلستان» و «بوستان» عنایت خاصی به اغتنام فرصت داشته است و آن را لازمه بهره‌مندی بیش‌تر از زندگی دنیوی و اخروی می‌دانست. در این تحقیق کوشش شده است تا دیدگاه شیخ شیراز با عقیده امام نخستین شیعیان مقایسه گردد و با منطق روان‌شناسان موفقیت امروزی شرح داده شود.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه
قرآن کریم.
امام علی. 1384ش، نهج البلاغه، گردآوری شریف رضی، ترجمه محمد دشتی، تهران: پیام عدالت.
حکمتی، بهنام. 1388ش، مدیریت زمان، تهران: ورای دانش.
دنی، ریچارد. 1391ش، هنر موفق بودن، ترجمه مهدی غروی، تهران: سلیس.
سبحانی، جعفر. 1384ش، رمز پیروزی مردان بزرگ، قم: نسل جوان.
سعدی، مصلح بن عبدالله. 1372ش، بوستان، شرح محمد خزائلی، تهران: علمی.
سعدی، مصلح بن عبدالله. 1393ش، گلستان، بهاء الدین خرمشاهی، تهران: دوستان.
سعدی، مصلح بن عبدالله. 1368ش، گلستان، شرح محمد خزائلی، تهران: علمی.
علی کریمی، علی. 1387ش، در شاهراه موفّقیّت لاک پشت نباشید، قم: ملینا.
معین، محمد. 1384ش، فرهنگ معین، تهران: ثامن.  
یوسفی، غلامحسین. 1387ش، دامنی از گل گزیده گلستان، تهران: سخن.
 
مقالات
احمدی، امیدعلی. 1388ش، «محتوای جامعه‌شناختی گلستان»، دفتر سعدی شناسی، شماره دوازدهم، صص 74 -120.
خیراندیش، عبدالرسول. 1378ش، «وقت خوش سعدی»، دفتر سعدی شناسی، شماره دوم، صص 29- 37.
راشد محصل، محمدرضا. 1378ش، «سعدی و سازشکاری»، دفتر سعدی شناسی، شماره دوم، صص 52- 59.
روح الأمینی، محمود. 1382ش، «گفت و شنودهای توانگر و تهی‌دست»، دفتر سعدی شناسی، شماره ششم، صص 16- 22.
زرین کوب، عبدالحسین. 1378ش، «سعدی شاعر معلم و اخلاق»، دفتر سعدی شناسی، شماره دوم، صص 9- 13.
طهماسبی، فریدون. 1390ش، «خدا و یاد او در آرمان شهر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاغه»، فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی، شماره دهم، زمستان، صص 154- 172.
موحد، ضیا. 1387ش، «سعدی شاعر ناصح»، دفتر سعدی شناسی، شماره یازدهم، صص 41- 48.
نحوی، اکبر. 1380ش، «مگر این پنج روزه در ترازو»، دفتر سعدی شناسی، شماره چهارم، صص 151- 154.
وامقی، ایرج. 1378ش، «شجاعت اخلاقی سعدی در آثارش»، دفتر دوم، صص 35- 40.