مطالعه تطبیقی رئالیسم جادویی در آثار ساعدی و مارکز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران(استادیار)

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

در این مقاله بر آن بوده ایم که عناصر رئالیسم جادویی را در آثار غلامحسین ساعدی و گابریل گارسیا مارکز بررسی نموده و شیوه بکارگیری این عناصر را در آثار این دو نویسنده به صورت تطبیقی بررسی نماییم. ساعدی یکی از مشاهیر ادبیات معاصر ایران در زمینع داستان نویسی می‌باشد. گابریل گارسیا مارکز نیز شخصی است که اسم او با رئالیسم جادویی گره خورده است و پیشگام این نوع ادبی محسوب می‌شود. این دو نویسنده در بکارگیری عناصر این سبک آثار مشابهی از خود به جا گذاشته‌اند، هر دو را می‌توان در نوشته‌هایشان کابوس‌زده، تلخ و مرگ‌اندیش یافت، به همان اندازه هم می‌توان آن دو را طنزاندیش و پوچ‌گرا دید.

کلیدواژه‌ها


پلارد، آرتور. ۱۳۷۸ش، طنز، ترجمه سعید سعیدپور، تهران: مرکز.
تامپسون، فیلیپ. ۱۳۶۹ش، گروتسک در ادبیات، ترجمه غلامرضا امامی، شیراز: شیوا.
دستغیب، عبدالعلی. ۱۳۵۴ش، نقدی بر آثار غلامحسین ساعدی، چاپ دوم، شهرضا: چاپار.
دهقانی، بهروز. ۱۳۸۴ش، من مرگ را سرودم، گردآورنده اورنگ خدیوی، تهران: بازتاب.
ساعدی، غلامحسین. 1337ش، چوب به دستان ورزیل، تهران: آگاه.
ساعدی، غلامحسین. ۱۳۴۲ش،لال‌بازی‌ها، تهران: پیام.
ساعدی، غلامحسین. 1351ش، ترس و لرز، تهران: کتاب زمان. چاپ سوم.
ساعدی، غلامحسین. ۱۳۵۲ش، دندیل، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
ساعدی، غلامحسین. 1353ش، توپ، تهران: نیل. چاپ چهارم.
ساعدی، غلامحسین. ۱۳۶۷ش، عافیتگاه، تهران: اسپرک.
ساعدی، غلامحسین. 1373ش، تاتار خندان، تهران: اشاره.
ساعدی، غلامحسین. ۱۳۷۷ش، آشفته حالان بیداربخت، تهران: به نگار.
ساعدی، غلامحسین. 1378ش، آی با کلاه آی بی کلاه، چاپ دوم، تهران: معین.
ساعدی، غلامحسین. ۱۳۷۸ش، مولوس کورپوس، با همراهی داریوش مهرجویی، تهران: چشمه. 
ساعدی، غلامحسین. ۲۵۳۵ شا، واهمه‌های بی نام و نشان، تهران: نیل.
ساعدی، غلامحسین. ۲۵۳۷ شا، عزاداران بَیَل، چاپ دوازدهم، تهران: آگاه.
ساعدی، غلامحسین. ۲۵۳۷شا، پروار بندان، چاپ چهارم، تهران: آگاه.
سیف الدّینی، علی رضا. ۱۳۷۸ش، بختک نگار قوم، تهران: اشاره.
شاملو، سپیده. ۱۳۸۵ش، سرخی تو از من، تهران: مرکز.
عابدینی، حسن. ۱۳۷۴ش، فرهنگ داستان نویسان ایران از آغاز تا امروز، تهران: فرهنگ کاوش.
کارپنتیر، آلچو. 1964م، آمریکای لاتین، ترجمه قاسم غریقی، بی جا: بی نا.
کالوینو، ایتالو. ۱۹۴۹م، کلاغ آخر از همه می‌رسد، ترجمه رضا قیصریّه و دیگران، تهران: کتاب خورشید.
مارکز،گابریل گارسیا. 1382ش، پاییز پدرسالار، ترجمه محمدرضا راهور، تهران: شیرین.
مارکز،گابریل گارسیا. 1390ش، صد سال تنهایی، ترجمه بهمن فرزانه، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.
ماری، ژیزل. 1383ش، تئاتر سمبولیست، ترجمه مهوش قدیمی، تهران: قطره.
مجابی، جواد. ۱۳۷۸ش، شناختنامه غلامحسین ساعدی، تهران: آتیه و قطره.
مهدی‌پور عمرانی، روح الله. ۱۳۸۲ش، نقد و تحلیل و گزیده داستان‌های غلامحسین ساعدی، چاپ دوم، تهران: روزگار.
مینتا، استفن.1387ش، زندگینامه، نقد و بررسی آثار گارسیا مارکز، ترجمه فروغ پوریاوری، چاپ دوم، تهران: روشنگران.
میرصادقی، جمال. ۱۳۶۶ش، ادبیات داستانی قصه، تهران: شفا.
نظامی عروضی. 1341ش، چهار مقاله، تصحیح دکتر معین، تهران: امیرکبیر.
ولک، رنه. 1379ش، تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر.
هاترید، پیر.1385ش، مکتب‌های ادبی، ترجمه رضا سیدحسینی، چاپ چهاردهم، تهران: جهانگیر.
 
مقالات
آل احمد، جلال. 1344ش، «عزاداری گوهر مراد برای اهالی بیل»، کلک، تهران، 9 آذر، شماره 12، صص10-9.