بررسی تطبیقی نمودهای اندیشه فروغ فرخزاد و نازک الملائکه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 استادیار ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

این مقاله به شیوه تحلیلی و کتابخانه‌ای در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در حوزه اندیشه فروغ و نازک الملائکه است؟ فروغ را نماینده تمام عیار شعر ادبیات زنانه دوره معاصر ایران می‌شناسند و نیز؛ نازک الملائکه به عنوان پایه‌گذار شعر نو در ادبیات عرب و نوع خاص آن، یعنی ادبیات زنانه شناخته شده است. علاوه بر زبان و احساس زنانه، مهم‌ترین ویژگی شعر فروغ و نازک، پژواک و انعکاس زمانه هر دو شاعر در شعرشان است که به صورت استعمار ستیزی، فقر ستیزی، تقدیر گرایی، حدیث نفس، روایتگری، مرد ستیزی، حیرت، اسطوره، گرایش به شب، آنیمیسم، آرمان‌گرایی نمود پیدا کرده است. هرچند که در بیان برخی مسائل تفاوت‌هایی در اندیشه و بیان آن‌ها مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، امیر و ابوالقاسم صدارت. 1347ش، جاودانه فروغ فرخزاد، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرجان.
الملائکه، نازک. 1986م، الدیوان، بیروت: دار العوده.
پین، مایکل. ۱۳۸۲ش، فرهنگ اندیشه‌های انتقادی از روشنگری تا پسا مدرنیته، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
داد، سیما. 1385ش، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مروارید.
روزبه، محمدرضا. 1381ش، ادبیات معاصر(نظم)، تهران: انتشارات روزگار.
شمیسا، سیروس. 1376ش، نگاهی به فروغ فرخزاد، تهران: انتشارات مروارید.
طاهباز، سیروس. 1376ش، زنی تنها، چاپ دوم، تهران: انتشارات زریاب.
عباس، احسان. 1997م، اتجاهات الشعر العربی المعاصر، بیروت: دار الثقافه.
ندا، طه. 1387ش، ادبیات تطبیقی، ترجمه هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.
ولک، رنه و آوستن وارن. ۱۳۷۳ش، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی.
یاحقی، محمدجعفر. 1386ش، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
یوسف، عزالدین. 1965م، الشعر العراقی الحدیث وأثر التیارات السیاسیةوالاجتماعیة فیه، القاهره: الدار القومیة للطباعة والنشر.