بررسی تطبیقی لیلی و مجنون با اصلی و کرم آذربایجان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد کالسیمین

چکیده

آذربایجان سرزمین بسیاری از داستان‌های عاشقانه است و «خسرو و شیرین»، «اصلی و کرم»، و«محمد و پری» نمونه‌های نابی از این داستان‌هاست. «اصلی و کرم» از جمله داستان‌های عاشقانه در سرزمین نظامی است که به زبان ترکی در میان مردم آذربایجان رایج است و شباهت‌های زیادی با داستان «لیلی و مجنون» دارد. داستانی که مردمان آذربایجان با آن زندگی می‌کنند و همچون «لیلی و مجنون» که نماد عشق‌اند، «اصلی و کرم» در ادبیات آذربایجانی نماد عاشقانه‌ها هستند. در این مقاله به بررسی تطبیقی بین دو اثر «لیلی و مجنون» در فارسی و «اصلی و کرم» در ترکی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


ابن ندیم، محمد بن اسحاق. 1383ش، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، تهران: کتاب.
ابن قتیبه، عبدالله ابن مسلم. 1913م، الشعر والشعراء، بیروت: دار الثقافه.
احمدزاده، حمید.1390ش، اصلی و کرم، چاپ دوم، تهران: پینار.
اصفهانی، ابوالفرج. 1956م، الأغانی، بیروت: دار الفکر.
بهزادی، بهزاد. 1383ش، فرهنگ فارسی- آذربایجانی، چاپ دوم، تهران: نخستین.
دینوری، احمد ابن داوود. 1379ش، الأخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، قم: مکتبة الحیدریه.
رشیدی اشجردی، مرتضی و احمدی دارانی، علی اکبر. 1382ش، بازنویسی لیلی و مجنون، چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگی اهل قلم.
ستاری، جلال. 1366ش، شرح حالات عشق مجنون، تهران: توس.
سید سلامت، میرعلی. 1384ش، اصلی و کرم، چاپ اول، تبریز: اختر.
سرامی، قدمعلی. 1392ش، بر ستیغ‌های حماسه، چاپ اول، تهران: ترفند.
سعدی، مصلح بن عبدالله. 1386ش، کلیات سعدی، تصحیح و مقدمه محسن پویان، قزوین: طه.
سنایی، مجدود بن آدم. 1341ش، دیوان، با مقدمه و حواشی و فهرست مدرس رضوی، تهران: ابن سینا.
شیر نوایی، امیر علی. 1394ش، گزیده دیوان ترکی امیر علی شیر نوایی، تهران: تک‌درخت.
شهریار، محمد حسین. 1377ش، دیوان شهریار، تهران: زرین نگاه.
فردوسی، ابوالقاسم. 1390ش، شاهنامه، تهران: آستان.
فرخی قراملکی، حسن. 1389ش، اصلی و کرم، چاپ اول، تبریز: اختر.
فضولی، محمد. 1384ش، دیوان اشعار ترکی، به تصحیح حسین محمدزاده صدیق، تبریز: اختر.
فضولی، محمد. 1391ش، لیلی و مجنون، به تصحیح حسین محمد زاده صدیق، تبریز: اختر.
کریمی، محمد رضا. 1388ش، ادبیات شفاهی آذربایجان، تهران: تک‌درخت.
منزوی، حسین. 1389ش، مجموعه اشعار، به همت محمد فتحی، تهران: نگاه.
مولوی، جلال الدین محمد. 1384ش، کلیات دیوان شمس تبریزی، تهران: درسانگار.
ندا، طه. 1393ش، ادبیات تطبیقی، ترجمه زهرا خسروی، چاپ سوم، تهران: نی.
نظامی، الیاس بن یوسف. 1389ش، لیلی و مجنون، به تصحیح حسن وحید دستگردی و به کوشش سعید حمیدیان، چاپ دهم، تهران: قطره.
واده، ژان کلود. 1372ش، حدیث عشق در شرق(از سده اول تا سده پنجم هجری)، ترجمه جواد حدیدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
واحید، علی آقا. 1378ش، واحیدین غزللری، تصحیح حسن مجیدزاده، تهران: سروش.
هیدجی، ملا محمد. 1382ش، دیوان ترکی، به تصحیح محمد رضا کریمی، تهران: اندیشه نو.
 
منابع لاتین
Bassnett, Susan, Translation Studies, Revised Edition. London & New York: Routledge, 1991.