مقایسه و بررسی دیدگاه‌های سیاسی- اجتماعی در اشعار ناظم حکمت و احمد شاملو

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران(استادیار).

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، پردیس بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

در این مقاله بر آن‌ایم تا با استناد به کلام و دو گوینده از دو جامعه متفاوت یعنی ناظم حکمت از ترکیه و احمد شاملو از ایران دیدگاه‌های اجتماعی آنان را تحلیل و بررسی نماییم. از آنجا که تا کنون محتوای شعری دو گوینده از نظر سیاسی- اجتماعی مورد بررسی عمیق قرار نگرفته است و نیز با توجه به اینکه این موضوع در اندیشه هر دو از جایگاه ویژهای برخوردار است، بنابراین پرداختن به آن یکی از ضروریات موجود در انتخاب این امر و تحلیل آن است. در حقیقت بر آن‌ایم تا از این رهگذر مشترکات فرهنگی و اجتماعی را در باورها و ایدئولوژی هر دو بیان نموده و آن را به محک نقد و داوری بگذاریم.

کلیدواژه‌ها


بقایی، محمد. 1386ش، شاملو و عالم معنا، چاپ اول، تهران: انتشارات مروارید.
بی‌نام. 1350ش، برگزیده شعرهای احمد شاملو، چاپ دوم، تهران: انتشارات بامداد.
حکمت، ناظم. 1391ش، کجاست دستان تو، ترجمه احمد پوری، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.
سپانلو، محمدعلی. بی‌تا، یادنامه ناظم حکمت،بی‌نا: بی‌تا.
شاملو، احمد. 1382ش، آیدا در آیینه، چاپ هفتم، تهران: انتشارات نگاه.
شاملو، احمد. 1382ش، ابراهیم در آتش، چاپ نهم، تهران: انتشارات نگاه.
شاملو، احمد. 1384ش، مجموعه آثار، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه.
مجابی، جواد. 1381ش، شناختنامه احمد شاملو، چاپ سوم، تهران: نشر قطره. 
 
مقالات
اکبری بیرق، حسن و سنایی، نرگس. 1391ش، «بررسی تطبیقی شعر و اندیشه تی. اس. الیوت و احمد شاملو بر اساس مؤلفه‌های مدرنیته»، تهران: فصلنامه جستارهای زبانی، دوره 3، شماره 4، صص 66-43.
انتخابی، نادر. 1392ش، «ناظم حکمت و کمونیسم»، فصلنامه نگاه نو، سال 22، شماره 97، صص 94-55.
پارسا، شمسی و پیوندی، گلناز. 1391ش، «والت ویتمن و احمد شاملو»، دانشگاه آزاد جیرفت، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، دوره 6، شماره 21، بهار، 102-89.
فرخی، حمیدرضا و تقی‌زاده، مقصود. 1391ش، «بررسی تطبیقی عاشقانه‌های احمد شاملو و ناظم حکمت»، سیستان و بلوچستان: پژوهشنامه ادب غنایی، سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان، صص 96-73.
عابد، ندا. 1382ش، «مصاحبه با احمد پوری»، فصلنامه علوم اجتماعی آزما، اسفند و فروردین، شماره 21-20، صص 23-18.