بررسی مکتب رمانتیسم و نئو کلاسیسم در اشعار م. سرشک و عبدالمعطی حجازی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

2 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی.

3 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت،‌ جیرفت،‌ ایران

چکیده

عبدالمعطی حجازی و محمدرضا شفیعی کدکنی به عنوان دو شاعر پرآوازه ادبیات معاصر عربی و فارسی، پرچمدار مکتب ادبی رمانتسیم و نئو کلاسیسم بر شمرده می‌شوند. رمانتسیم و نئو کلاسیسم با محورهای معکوس شدت و ضعف در شعر این دو شاعر آشکار است. عبدالمعطی حجازی شاعر مشهور مصری است که اشعار وی شباهت نزدیکی به اشعار م. سرشک(محمدرضا شفیعی کدکنی) شاعر و ادیب توانمند کشورمان دارد وی هم از فرهنگ ایرانی و هم از فرهنگ اسلامی ‌و در مهر و موم‌های اخیر از فرهنگ غرب نیز بهره فراوانی برده است و حجازی نیز شاعری متعهد و ملتزم به آرمان‌های عربی است. این مقاله مقایسه و نگاهی به اشعار آن دو شاعر بزرگ، از منظر مکاتب ادبی است.

کلیدواژه‌ها


ادونیس. 1996م، الأعمال الشعریة(مفرد بصیغة الجمع وقصائد أخری)، لا مک: دار المدی للثقافة والنشر.
جیده، عبدالحمید. 1980م، الإتجاهات الجدیدة فی الشعر العربی المعاصر، لبنان: مؤسسه نوفل.
الحجازی، احمد عبدالمعطی. 1982م، دیوان، الطبعة ‌الثالثة، بیروت: دار العودة.
حمودة، حنان محمد موسی. 2006م، الزمکانیةوبنیة الشعر المعاصر؛ احمد عبدالمعطی حجازی نموذجاً، الاردن: عالم الکتب الحدیثة.
خیر بک، کمال. 1986م، حرکةالحداثة فی الشعر العربی المعاصر دراسة حول الإطار الاجتماعی- الثقافی للاتجاهات والبنی الأدبیة، الطبعة الثانیة، لا مک: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
السحرتی، مصطفی عبداللطیف. 1984م، الشعر المعاصر علی ضوء النقد الحدیث، الطبعة الثانیة، جده: منشورات تهامة.
عباس، إحسان. 1992م، اتجاهات الشعر العربی المعاصر، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الشروق.
قبانی، نزار. 1999م، الأعمال النثریةالکاملة لنزار قبانی، الطبعة الثانیة، منشورات نزار قبانی.
 
مقالات و پایان‌نامه‌ها
اختر، سمین و حسین، رضا. زمستان 1390ش، نقد ادب معاصر عربی، دوره 2، شماره1.
ثروت، منصور. 1381ش، پژوهشنامه‌ علوم انسانی، شماره 33، بهار 91.
زیمل، گئورک. 1372ش، «کلان‌شهر و حیات ذهنی»، ترجمه‌یوسف اباذری، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3.
صاحلی زاده، سکینه. 1394ش، «بررسی تطبیقی مضامین شعر عبدالمعطی حجازی و شفیعی کدکنی»، زاهدان، دانشگاه سیستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر محمد شیخ.