بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی و سیاسی در شعر جواهری و فرخی یزدی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران(استادیار).

چکیده

جواهری و فرخی از پرچم‌داران نهضت ادبی در شعر ملی هستند؛ شعرشان سرشار از مضامین مشترکی است که خود ناشی از داشتن حوزه‌های مشترک فکری، موضع‌گیری برخاسته از فرهنگ مشابه و هم‌چنین سرنوشت تاریخی یکسان است. شخصیت بیگانه‌ستیز و سیاسی آن دو را نمی‌توان انکار کرد. هر دو به پهنای کتاب تاریخ معاصر، عصری پرتلاطم، سرنوشت‌ساز، جنگ‌های جهانی، حکومت‌های پر از کودتا و تعویض، هجوم و مقاومت را دیده‌اند و دریافته‌اند که در این میان استعمار، کارگردان تمام رنج‌ها و تاخت و تازها بر پیکره ملت‌ها است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


آرین‌پور، یحیی. 1382، از نیما تا روزگار ما، تهران: زوار.
آذری شهرضایی، رضا. 1381، فرخی‌یزدی؛ سرانجام یک رؤیای سیاسی، تهران: شیرازه.
باقری، ساعد و سهیل محمودی. 1389، در هوای آزادی؛ گزیده شعر فرخی یزدی، تهران: امیرکبیر.
جحا، میشل خلیل. 2004م، الشعر العربی الحدیث، بیروت: دارالعودة.
الجواهری، محمد مهدی. 2008م، دیوان الجواهری(الاعمال الکاملة)، چاپ دوم، بغداد: دار الحریه للطباعة والنشر.
الجواهری، محمد مهدی. 1982م، دیوان، چاپ سوم. بیروت: دار العوده.
حسینی کازرونی، سید احمد. 1378، دیوان فرخی‌یزدی، تهران: ارمغان.
سپانلو، محمدعلی. 1375، چهار شاعر آزادی، تهران: نگاه.
صدر‌ هاشمی، محمد. 1363، تاریخ جراید و مطبوعات ایران، اصفهان: کمال.
فرخی ‌یزدی، محمد. 1389، دیوان، به اهتمام حسین مکی، تهران: امیرکبیر.
الواعظ، رؤوف. 1974م، الاتجاهات الوطنیة فی الشعر العراقی الحدیث، بغداد: دار الحریه.
 
مقالات
حریرچی، فیروز و مهدی ممتحن و رحیم انصاری‌پور. 1391، «التناقض فی شعر محمد مهدی الجواهری»، فصلیة دراسات الادب المعاصر(ISC)، سال 4، شماره 15.
واقف‌زاده، شمسی. 1387، «تقلید و تجدید در شعر نئوکلاسیک عراق»، مجله دانشنامه، دوره 1، شماره 2.
واقف‌زاده، شمسی. 1387، «تأثیر فرهنگ و ادبیات پارسی بر شعر محمد مهدی جواهری»، مجله ادبیات تطبیقی(ISC)، دوره 2، شماره 5.