بررسی مضامین پایداری در شعر محمد مهدی جواهری و مجموعه "سرود درد" حمید سبزواری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران(دانشیار).

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.

چکیده

محمد مهدی جواهری از بزرگ‌ترین شاعران کشور عراق است. بیش‌تر اشعار او به بیان مفاهیم سیاسی و اجتمـــاعی اختصاص دارد. وی به سرودن اشعار میهنی و قهرمانی گرایش داشته است. مضامین پایداری نیز در اشعارش به وفور دیده می‌شود. حمید سبزواری نیز شاعری انقلابی است که همواره با جریان انقلاب و مبارزه با طاغوت همراه شده است. هر دو شاعر خواستگاه ایرانی داشته و هر دو از حامیان مظلومان و ستمدیدگان بوده و در برابر بیداد زمان قد علم کرده‌اند. مفاهیم ادب پایداری نظیر ترسیم ظلم و استبداد، دعوت به مبارزه علیه ظلم، امیدوارکردن مردم در پیروزی، بیان ظلم و جنایت و بی‌عدالتی، بزرگداشت شهدا، ستایش آزادی و آزادگی و سرزمین در سروده‌های هر دو به وفور یافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
جبران، سلیمان. 2003م، مجمع الأضداد فی العیون من الأشعار، مؤسسه العربیة للدراسات والنشر، دمشق.
جواهری، محمدمهدی. 2001م، دیوان شعر، بغداد: دار الحریه.
الجیوسی، سلمی الخضراء. بی تا، الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیه.
حسام‌پور، سعید و حاجبی، احمد. 1387ش، سهم ادبیات پایداری در کتاب‌های درسی، تهران: بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
داوری، رضا. 1363ش، ناسیونالیسم و انقلاب، تهران: وزارت ارشاد.
روزبه، محمدرضا. 1386ش، ادبیات معاصر ایران(شعر)، چاپ سوم، تهران: روزگار.
سبزواری، حمید. 1376ش، سرود درد، چاپ اول، تهران: کیهان.
عطیه، جمیل. 1998م، الجواهری؛ شاعر من القرن العشرین، بیروت: لا نا.
کاظمی، محمدکاظم. 1390ش، ده شاعر انقلاب، تهران: سوره مهر.
کافی، غلامرضا. 1386ش، شرح منظومه ظهر، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا.
محسنی‌نیا، ناصر. 1388ش، مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب، نشریه ادبیات پایداری، شماره اول.
الواعظ، رؤوف. 1974م، الاتجاهات الوطنیة فی الشعر العراقی الحدیث، بغداد: دار الحریه.
 
مقالات
احتشامی‌نیا، محسن و قلیج‌بیگی،حسین. 1392ش، «بررسی حق‌گرایی و عوامل مؤثر بر آن در قرآن»، نشریه مطالعات قرآنی، سال چهارم، شماره 14، صص9-24.
ممتحن، مهدی و دیگران. 1390ش، «دین در اندیشه جواهری و شهریار»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، سال چهارم، شماره 15، صص143-164.