سیری در ادبیات تعلیمی کودکان ایران و برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با آلمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

گرچه ادبیات تعلیمی کودکان واژه‌ای متأخر به حساب می‌آید و به طریق اولی نزد پیشینیان نیز جایگاهی نداشته است، اما ردّ پای کودکان و نوجوانان در مباحث مربوط به ایشان چه در دوران کهن و چه در دوران نو کاملاً مشهود است. آرای تربیتیِ حاکم بر ادبیات امروزین ایران و دیگر کشورها وامدار عقاید بزرگانی در عرصه‌های عقلی و ادبی می‌باشد. هدف ما بررسی شکل‌گیری و نشو و نمای نظام تربیتی از دوران کهن تا کنون، و نیز بررسی برخی مایه‌های مشترک در ادبیات کودکان ایران و آلمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


کسایی، نورالله. 1383، فرهنگ نهادهای آموزشی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نفیسی، سعید. 1362، قابوس نامه، تهران: انتشارات خوارزمی.
حبیبی، شراره. بی تا، نگاهی به فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات آوای نور.
خدیو جم، حسین. 1372، کیمیای سعادت، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
میرزایی، مسعود. 1382، بهارستان، تهران: پیک فرهنگ.
فخری، ماجد.1372. سیر فلسفه در جهان اسلام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.