بررسی چند ترجمه سوره ناس به زبان آلمانی بر اساس نظریه یوجین نایدا

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران.

2 کارشناس ارشد آموزش زبان آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران.

چکیده

در طول تاریخ کتب وحی توسط اشخاص مختلف با انگیزه‌های متفاوت ترجمه شده است. قرآن مهم‌ترین منبع کتبی برای شناخت دین اسلام است که از طرف خدا به حضرت محمد(ص) وحی شده است. به دلیل گسترش دین اسلام و وجود بیش از چهار میلیون مسلمان آلمانی زبان، نیاز به ترجمه قرآن در تمام زمان‌ها احساس می‌شود. از این رو مقاله پیش رو به نقد و بررسی سه ترجمه برجسته قرآن به زبان آلمانی توسط فریدریش روکرت، عادل تئودور خوری و رودی پارت بر اساس تئوری یوجین نایدا و با تمرکز بر سوره ناس پرداخته است. در ضمن این مقاله به انگیزه این مترجمان و سبک و شیوه ترجمه آن‌ها، امانت‌داری در ساختار لغوی و نحوی زبان عربی و زیبایی کلام در برگردان این کتاب آسمانی می‌پردازد. هم‌چنین می‌توان با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف این ترجمه‌ها از اشتباهات آتی در ترجمه قرآن اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها


 
کتب فارسی
آیت الله معرفت، محمد هادی. 1383، تاریخ قرآن، تهران: سازمان سمت.
آیت الله مکارم شیرازی، ناصر. 1379، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
حدادی، محمود. 1370، مبانی ترجمه، تهران: جمال الحق.
حقانی، نادر. 1386، نظرها و نظریه‌های ترجمه، تهران: امیرکبیر.
طباطبائی، علامه سید محمد حسین. 1360، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی.
 
مقالات
العلی حسینات، محمود. 1379، «ترجمه شاعر آلمانی فریدریش روکرت»، ترجمان وحی 7، 69-75.
بوبتسین، هارتموت. 1379، «نظری اجمالی بر ترجمه‌های لاتینی قرآن مجید»، ترجمه دکتر علیرضا انوشیروانی، ترجمان وحی 7، 35-48.
حمیدالله، محمد. 1353، «سیر ترجمه قرآن در آلمان»، ترجمه محمدحسین ساکت، وحید، شماره 131، 653.
درخشان مقدم، پریسا و نارنجی، فرح. 1388، «بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن به زبان آلمانی»، پژوهش زبان‌های خارجی 52، 65-84.
رادشایت، ماتیاس. 1386، «نگاهی به ترجمه‌های حاضر قرآن به زبان آلمانی»، ترجمه محمد اخگری، ترجمان وحی 22، 79-108.
زمانی، محمد حسن و شفر، استفان فریدریش. 1392، «بررسی تفسیر قرآن به زبان آلمانی اثر پروفسور عادل تئودور خوری»، قرآن­پژوهی خاورشناسان 15، 9-20.
منصوری، مسعود. 1379، «تأملی در برخی از نقاط قوت و ضعف ترجمه رودی پارت»، ترجمان وحی 8، 63-71.
موسوی مقدم، سید محمد. 1388، «بررسی پیش فرض‌های شرق‌شناسان در ترجمه قرآن»، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم 4، 133-161.
نارنجی، فرح و حدادی، محمد حسین. 1389، «نقد و بررسی ترجمه‌ آلمانی قرآن رودی پارت»، نقد زبان و ادبیات خارجی 4، 143-158.
 
کتب لاتین
Bobzin, Hartmut. (1995). Der Koran in der Übersetzung von Friedrich Rückert. Würzburg: Ergon Verlag.
Fück, Johann. (1995). Die Arabischen Studien in Europa: bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Leipzig: Otto Harrassowitz.
Khoury, Adel Theodor. (1997). Der Koran: arabisch-deutsch. Gütersloh: Gütersloher Verl. -Haus.
Koller, Werner. (1992). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4. Auflage. Heidelberg, Wiesbaden: Quelle und Meyer Verlag.
Nida, Eugene Albert/ Taber, Charles R. (1969). Theorie und Praxis des Übersetzens, unter besonderer Berücksichtigung der Bibelübersetzung. New York: Weltbund der Bibelgesellschaften.
Nida, Eugene Albert. (1964). Toward A Science of Translating, with special reference to principles and procedures involved in Bible translating. Leiden: E.J.Brill,.
Paret, Rudi. (1993). Der Koran. Qom: Ansariyan Publications.
Rückert, Friedrich. (1888). Der Koran. Herausgegeben und Einleitung von August Müller. Frankfurt a.M: J. D. Sauerländer Verlag.
Stolz, Radegundis. (2005). Übersetzungstheorien: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.