بررسی تطبیقی بیوولف و شاهنامه از دیدگاه کهن الگوی سفر

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

چکیده

در مقاله حاضر، سعی بر آن است تا ضمن معرفی خلاصه‌ای از اهمیت اسطوره و تبیین مفهوم آن، به رابطه آن با حماسه پرداخته شود و سپس دو حماسه بزرگ جهان، «شاهنامه» و «بیوولف»(Beowulf) که پس از «ایلیاد و ادیسه»، سومین حماسه بزرگ غرب باستان و تنها حماسه انگلیسی مربوط به انگلوساکسون‌ها است، از نظرکهن الگوی سفر، ویژگی‌های قهرمان حماسی، دین و نگاه به زن با یکدیگر مطابقت داده شوند؛ هرچند که دو اثر فوق هر کدام مربوط به یک قوم با هویت، فرهنگ، تاریخ و تمدنی متفاوت هستند و طبعاً باید تفاوت‌های آن‌ها نسبت به شباهت‌های آن‌ها چشمگیرتر باشد؛ اما بررسی این دو، به خصوص در زمینه ویژگی‌های قهرمان حماسی، کهن الگوی سفر و دیدگاه‌های دینی، نشانگر شباهت‌های بسیار زیاد است؛ با این وجود علاوه بر شباهت با یکدیگر در نگاه به زن، تفاوت‌های اندکی نیز دارند.

کلیدواژه‌ها


بهار، مهرداد. 1376، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: انتشارات آگاه.
بهار، مهرداد. 1381، از اسطوره تا تاریخ، چاپ سوم، تهران: نشر چشمه.
شمیسا، سیروس. 1373، انواع ادبی، چاپ دهم، تهران: انتشارات فردوس.
فروم، اریک. 1380، زبان از یاد رفته، ترجمه دکتر ابراهیم امانت، چاپ هفتم، تهران: انتشارات فیروزه.
کزازی، جلال الدین. 1376، رؤیا، حماسه، اسطوره، تهران: نشر مرکز.
مختاری، محمد. 1379، اسطوره زال، تهران: انتشارات توس.
یونگ، کارل گوستاو. 1373، انسان و سمبل­هایش، ترجمه دکتر محمود سلطانیه، تهران: نشر مرکز.
 
منابع لاتین
Carlyle, Thomas. (1993) The Norton Anthology of English Literature, New York: W. W. Norton & Company.
Gamen, Jones. (1980) Literary Biography, W. W. Norton & Company, New York.
Slipp, Samuel. (1963) The Freudian Mystique: Freud, Women, and Feminism. New York University Press.