مقایسه اشعار ابونواس و رودکی از حیث عناصر غنایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استاد گروه زبان و ادیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

أبونواس اهوازی از شاعران عرب‌زبان شعوبی قرن دوم هجری در شمار شاعران برجسته این عهد به بیان مضامینی از قبیل خمریات، وصف معشوق، مدح و هجا پرداخته است. سادگی و صداقت از ویژگی‌های اشعار اوست. رودکی سمرقندی از شاعران قرن سوم و چهارم شعر فارسی نیز به مضامینی چون شادخواری، توصیف زیبارویان و ستایش ممدوح پرداخته است. در جستار حاضر پس از بررسی مختصری از زندگی و اوضاع اجتماعی عصر آن دو به واکاوی اندیشه‌های غنایی در اشعارشان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها