دوگانگی مفهوم مرگ در آثار صادق هدایت و ادگار آلن‏ پو

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان.

2 فارغ‏ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

چکیده

در میان نویسندگان مرگ‏اندیش صادق هدایت، نویسنده‏ معاصر ایران، و ادگار آلن‏پو،شاعر و نویسنده‏ی آمریکایی، از جمله کسانی‌اند که توجه بسیاری به این مفهوم داشته‏اند و مرگ‏اندیشی مضمون عمده آثارشان است. اما آنچه محتوای این آثار را به هم مشابه می‏سازد؛ حالت دوگانگی و تضاد در مفهوم مرگ است که این امر می‌تواند برگرفته از شخصیت واقعی‌ای باشد که با آن زیسته‏اند؛ از این رو چنین نگرشی به آثارشان راه‏ یافته و قهرمانان داستان‏های‌شان هم‏چون نویسندگان‌شان با احساس دوگانه‏ هراس و اشتیاق به مرگ، دست و پنجه نرم می‏کنند. مقاله‏ حاضر به بررسی تطبیقی و تحلیل مفهوم مرگ در آثار صادق هدایت و ادگار آلن‏پو پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


آلن‌پو، ادگار. 1389، نقاب مرگ سرخ و 18 قصه دیگر، ترجمه کاوه باسمنجی، چاپ سوم، تهران: روزنه‌کار.

آلن‌پو، ادگار. 1388، داستان‌های شگفت‌انگیز، ترجمه دکتر محمود سلطانیه، تهران: نشر جامی.

بودلر، شارل و خولیو کورتاسار. 1379، شناخت ادگار آلن‌پو، ترجمه ربیعا اسکینی و مهدی غبرائی و پرویز شهدی، تهران: ناشر دشتستان.

جمشیدی، اسماعیل. 1373، خودکشی صادق هدایت، چاپ اول، انتشارات زرین.

زرین‌کوب، حمید.1380، زبان داستان در آثار صادق هدایت، یاد صادق هدایت به کوشش علی دهباشی، تهران: نشر ثالث.

سیدحسینی، رضا. 1366، مکتب‌های ادبی، تهران: انتشارات نیل و انتشارات نگاه.

فرهادپور، مراد. 1383، شیطان، مالیخولیا، تمثیل، رمانتیسم(مجموعه مقالات)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مکاریک، ایرناریما. 1383، دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.

میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی. 1377، واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی، تهران: نشر کتاب مهناز.

هدایت، صادق. 1344، نوشته‌های پراکنده، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

هدایت، صادق. 1382، حاجی‌آقا، سگ ولگرد، به کوشش داوود علی بابایی، تهران: امید فردا.

هدایت، صادق. 1383، سه قطره خون، تهران: جامه‌دران.

هدایت، صادق. 2536، بوف ‌کور، انتشارات جاویدان، چاپ جدید بهار.

همایون کاتوزیان، محمدعلی. 1372، صادق هدایت و مرگ نویسنده، نشر مرکز، چاپ اول، شماره نشر 219.

 

مقالات

صحتی، افسانه و شادمان شکروی و مسعود نوروزیان. 1388، «بررسی برخی وجوه اشتراک و افتراق در داستان‌های کوتاه صادق چوبک و ادگار آلن‌پو». فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی، سال سوم، شماره10، صص 157و183، دفتر گسترش و تولید علم، تهران: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.