فراخوانی میراث اسطوره‌ای در اشعار نازک الملائکه و طاهره صفارزاده

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(استادیار).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

چکیده

فراخوانی میراث در شعر معاصر عربی پدیده‌ای نوظهور است که مورد توجه شاعران بسیاری قرار گرفته، و نظریه‌پردازانی مثل علی عشری زاید و احسان عباس به تبیین اصول و عوامل بکارگیری آن پرداخته‌اند. فراخوانی هنری است که شاعر معاصر به واسطه آن اهداف خود را بیان می‌نماید و تجربه‌های جدید شعری خویش را بازگو می‌کند. این پژوهش بر آن است از میان میراث‌های بکاررفته در اشعار دو شاعر معاصر فارسی و عربی یعنی نازک الملائکه و طاهره صفارزاده به بررسی و تحلیل فراخوانی میراث اسطوره‌ای بپردازد.

کلیدواژه‌ها


آل طعمة، سلمان هادی. 2002م، رواد الشعر الحرّ فی العراق، چ1، بیروت: دار البلاغة.
انوری، حسن. 1381، فرهنگ بزرگ سخن، ج1، چ1، تهران: سخن.
بصری، میر. 1994م، اعلام الأدب فی العراق الحدیث، ج2، بی جا: دار المحکمة.
الجابری، محمد عابد. 2006م، التراث والحداثة، چ3، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.
حرب، طلال. 1999، معجم الأعلام والأساطیر والخرافات، ط 1، بیروت: دار الکتب العلمیة.
خاطر، محمدعبدالمنعم. 1990م، دراسة فی شعر نازک الملائکة، بی جا: الهیئة المصریة العامة للکتّاب.
خرم، محمد. 1388، فرهنگ اساطیر ایران باستان، چ1، تهران: آبگین رایان.
رفیعی، علی محمد. 1386، بیدارگری در علم و هنر شناختنامه طاهره صفارزاده، ج1، چ 1، تهران: هنر بیداری.
سیدی، حسین. 1390م، بررسی تطبیقی نظریه ادبی نیما و نازک الملائکه، چ 1، مشهد: ترانه.
صفارزاده، طاهره. 1391، مجموعه اشعار طاهره صفارزاده، چ1، تهران: پارس کتاب.
عرفات الضاوی، احمد. 1384، کارکرد سنت در شعر معاصر عرب(بدرشاکر السیاب، خلیل حاوی، نازک الملائکه، عبدالوهاب البیاتی، ادونیس، صلاح عبدالصبور)، مترجم: سیدحسین سیّدی، چ1، مشهد: دانشگاه فردوسی.
گریمال، پیر. بی­تا، فرهنگ اساطیر یونان و رُم، ج1 و 2، تهران: دانشگاه تهران.
الملائکه، نازک. 2008م، دیوان نازک الملائکه، ج 1و2، بیروت: دار العودة.
 
مقالات
حسن‌زاده میرعلی، عبدالله و هاجر حسینی کلبادی. 1391، «اسطوره در شعر حمید مصدق»، دوفصلنامه ادبیات پارسی معاصر، س دوم، ش اول.