اسطوره‌های مشترک در شعر شفیعی کدکنی و آدونیس

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، رشته ادبیات تطبیقی.

چکیده

شفیعی کدکنی و ادونیس از شاعران معاصر نوگرا هستند که روحیات مشابه و زبان شعری نزدیک به یکدیگر دارند؛ هر دو در روستا و دامان طبعیت بزرگ شده‌اند. هر دو درآغاز به شعر و ادبیات کلاسیک دلبستگی عمیق داشتند و به همان سبک شعر می‌سرودند و بعدها به شعر نو گرایش پیدا کردند. شفیعی شاعر معاصر ایران و ادونیس شاعر معاصر عرب از قریحه و فطرت شاعری، در شعر خویش از دیدگاهی انسانی و اجتماعی سخن می‌گویند. اندیشه‌ها و دریافت‌ها و پدیده‌های زیبای جهان شاعرانه خود را به صورتی دلکش و پر تأثیر در قالب نماد به ما عرضه می‌کنند. در مقاله حاضر تلاش می‌شود اسطوره‌های مشترک در شعر این دو شاعر نوپرداز و زبان‌آور بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


بدوی، مصطفی. 1369، گزیده‌ای از شعر عربی معاصر، ترجمه غلامحسین یوسفی، چ اول، تهران: انتشارات اسپرک.
بشردوست، مجتبی. 1379، در جست‌وجوی نیشابور، چ اول، تهران: نشر ثالث، نشر یوشیج.
بهار، مهرداد. 1373، جستاری چند در فرهنگ ایران، تهران: انتشارات فکر روز.
زرقانی، مهدی. 1384، چشم‌انداز شعر معاصر ایران، چ دوم، تهران: نشر ثالث.
شمیسا، سیروس. 1383، انواع ادبی، چ دهم. تهران: نشر فردوسی.
شفیعی کد کنی، محمدرضا.1380، شعر معاصر عرب، تهران: انتشارات سخن.
عباسی، حبیب الله. 1378، سفرنامه باران، چ اول، تهران: نشر روزگار.
عرب، عباس. 1383، ادونیس در عرصه شعر و نقد معاصر عرب، چ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
محرابی، اکرام. 1387، زندگینامه شاعران ایرانی، چ اول، تهران: ناشر دل‌آگاه.
مقدادی، بهرام. 1378، کیمیای سخن، چ اول، تهران: نشر هاشمی.