بررسی تطبیقی عشق در شعر سهراب سپهری وآنته هولسهوف

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران(استادیار).

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله بر آن‌ایم تا به بررسی و مقایسه تطبیقی عشق در برخی از اشعار سهراب سپهری شاعر معاصر ایران‌زمین و آنته هولسهوف شاعره قرن نوزدهم آلمان بپردازیم. آنچه به جذابیت این مقاله اضافه می‌کند اشتراکات بسیاری هم‌چون تأسی هر دوی آنان از کتب آسمانی قرآن و انجیل، استفاده استعاری و تشبیهی از ارکان طبیعت، پیروی از قالب‌های شعری یکسان، تجربه وقایع تاریخی مشابه با وجود اختلاف ‌زمان و مکانِ زندگی، نگرش اجتماعی هم‌سان در عین اختلافات فرهنگی و طول عمر برابر یعنی پنجاه و یک سال.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
سپهری، سهراب. 1375ش، هشتکتاب، چاپ پانزدهم، تهران: کتابخانه طهوری.
ستاری، جلال. 1374ش، عشق صوفیانه، تهران: مرکز.
قائمی، پروین. 1388ش، چه کسی بود صدا زد سهراب، چاپ سوم، تهران: گوهر منظوم.
مسیحا،‌ ‌‌محمدرضا. 1386ش، کتاب ‌آبی؛ کلید فهم اندیشه و آثار سهراب سپهری، چاپ اول، تهران: اندیشه نوین.
حقوقی، محمد. 1375ش، شعر زمان ما؛ سهراب سپهری، چاپ ششم، تهران: نگاه.
فرخزاد، پوران. 1383ش، زن شبانه موعود؛ نشان زن در آثار سهراب سپهری، چاپ اول، تهران: نگاه.
ساور سُفلی، سارا. 1388ش، خانه دوست کجاست؛ نقد و تحلیل اشعار سهراب سپهری، چاپ اول، تهران: سخن.
عابدی، کامیار. 1379ش، از مصاحبت آفتاب؛ زندگی و شعر سهراب سپهری، چاپ چهارم، تهران: نشر ثالث، نشر یوشیج.
عطاری کرمانی، عباس. 1386ش، دیوانکاملوجامع هدیه سهراب سپهری، چاپ اول، تهران: آسیم.
Beuys, Barbara: Blamieren mag ich mich nicht. Das Leben der Annette Droste Hülshoff. Carl Hanser Verlag München Wien
Busse, Carl: Annette von Droste Hülshoff, eine Biographie. Servus Verlag, Hamburg 2012
Gleichhauf, Ingeborg: Ich habe meinen Traum. Beltz Verlag Berlin, 2003
Lavater-Sloman, Mary: Einsamkeit. Das Leben der Annette von Droste Hülshoff. Artemis Verlag Zürich und München,1976
Maurer; Doris: Annette von Droste Hülshoff Biographie. Turm Verlag Meersburg, 2001
Rösler, Andrea: Vom Gotteslob zum Gottesdank. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1997