تطبیق لغت فرس اسدی توسی و العین خلیل بن احمد فراهیدی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه زبان و ادبیات فارسی(استادیار).

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه زبان و ادبیات فارسی.

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

اصولاً کار فرهنگ‌نویسی یا واژه نگاری(Lexicographie) تهیه و ارائه مجموعه‌های واژگانی است که بر طبق اصول زبان‌شناختی یا بهره‌گیری از واژگان شناختی صورت می‌گیرد. مقایسه تطبیقی فرهنگ «لغت فرس» اسدی توسی در زبان فارسی، و «العین» خلیل بن احمد فراهیدی در زبان عربی به عنوان اولین فرهنگ‌های لغت با توجه به پیشینه‌ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی مشترک نشان از آمیختگی و نزدیکی دو زبان فارسی و عربی و اثرپذیری آن‌ها از یکدیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


کتب فارسی
اسدی توسی، ابو نصر علی بن احمد. 1356، لغت فرس، تهران: انتشارات طهوری.
حکمت، علی اصغر. 1326، ایران در فرهنگ جهان، تهران: فرهنگستان.
دهخدا، علی اکبر. 1325، لغتنامه، تهران: بی نا.
صفا، ذبیح الله. 1384، تاریخ ادبیات ایران، تهران: ققنوس.
معین، محمد. 1362، فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر.
 
کتب عربی
زبیدی. 1984م، طبقات النحویین البصریین، قاهره: دار الاعتصام.
سیرافی. 1985م، اخبار النحوبین البصریین، قاهرة: دارالاعتصام.
سیوطی، جلال الدین. 1984م، بغیة الوعاة فی اخبار اللغویین والنحاة، قاهرة: مطبعة الحلبی.
شیبانی، ابو عمرو. 1975م، کتاب الجیم، قاهره: مطبعة الحلبی.
فاخر، امین. 1044ق، دراسات فی المعاجم العربیة، قاهرة: بی نا.
الفراهیدی، خلیل بن احمد. 1409ق، العین، تحقیق د. ابراهیم، بغداد: دار الحریة.
 
مقالات
پرهام، عبدالرحمن. «تبیین برخی کاستی‌های سنت قاموس‌نگاری فارسی»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی جیرفت، دوره 1، شماره4، زمستان 1383.
رزم آرا، مرتضی. «مقایسه فارسی تاجیکی و فارسی ایران»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی جیرفت، دوره 1، شماره 3، پاییز 1386.
فکتور، الکک. «اللغة العربیة فی ایران ماضیها، حاضرها ومستقبلها»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی جیرفت، دوره2، شماره6، تابستان 1387.