نقد تطبیقی عنصر رنگ در ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد بوشهر، ایران.

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

3 استادیار رشته روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

چکیده

ادبیات تطبیقی از پیوندهای کلی میان ادبیات جهان بحث می‌کند و با نفوذ در ابعاد متنوع ادب، عناصر اصیل هر ملت را بازگو می‌نماید، تا اهمیت عناصر بیگانه و خصوصیت ادبی مختص به هر ملت را بیابد. در باب رنگ‌ها به شکل تطبیقی، پیش از این گویا در دو حماسه‌ هومر و «شاهنامه» فردوسی مقایسه و تحلیلی صورت نگرفته است. بر همین بنا، در این پژوهش انواع رنگ‌های کاربرد یافته در دو حماسه‌ به روش تطبیقی برای دریافت درجه شناخت و اهمیت رنگ در دو فرهنگ متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، تا اهمیت و سهم کاربرد این عنصر زیربنایی(رنگ) در شکل‌گیری این دو حماسه‌ در دو بعد زمانی و مکانی متفاوت شناسایی گردد.

کلیدواژه‌ها


دهخدا، علی اکبر. 1387، لغتنامه، چ ششم، تهران: دانشگاه.
سان، هوارد ودوروتی. 1378، زندگی با رنگ، ترجمه‌ نغمه‌ صفاریان، تهران: حکایت.
شریفی، محمد. 1388، فرهنگ ادبیات فارسی، تهران: معین.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1386، صور خیال در شعر فارسی، چ دهم، تهران: آگاه.
طه، ندا. 1383، ادبیات تطبیقی، ترجمه هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.
غلامرضایی، محمد. 1387، سبک‌شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، تهران: جامی.
کزّازی، میرجلال الدین. 1383، نامه باستان، تهران: سمت.
کزّازی، میرجلال الدین. 1379، ترجمه ادیسه هومر، تهران: مرکز.
کزّازی، میرجلال الدین. 1383، رؤیا، حماسه، اسطوره، چ دوم، تهران: مرکز.
لوچر، ماکس. 1378، روان‌شناسی و رنگ‌ها، ترجمه‌ نغمه صفاریان، تهران: حکایت.
هینلز، جان راسل. 1385، شناخت اساطیر ایران، باجلان فرّخی، چ دوم، تهران: اساطیر.
 
مقالات
ذوالفقاری، محسن. 1390، «ادیسه و رستم و سهراب در بوته نقد تطبیقی»، مجله ادبیات تطبیقی، دانشگاه آزاد جیرفت، ش 17، صص31-11.