ادبیات تطبیقی در ایران از لابه‌لای همایش‌ها

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه ادبیات تطبیقی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی(دانشیار).

چکیده

یکی از شاخص‌های رشد و بالندگی در هر علمی برگزاری همایش‌های تخصصی در آن علم به‌خصوص در مجامع دانشگاهی است. نخستین همایش در تاریخ این رشته از پژوهش‌های ادبی یعنی ادبیات تطبیقی به سال 1878 در پاریس باز می‌گردد. در ایران انجمن ادبیات تطبیقی نداریم یا دست‌کم فعال نیست. این حوزه در دانشگاه‌های ایران بیش از هفت دهه (از 1317) سابقه ندارد و از اواخر دهه هفتاد شمسی بود که دانشگاه‌ها همایش‌هایی را در موضوع ادبیات تطبیقی‌ برگزار کردند. مقاله حاضر به آسیب‌شناسی علمی همایش‌های برگزارشده در این رشته می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


اسداللهی، الله‌شکر. بهار و تابستان پیاپی 8، 1379، «ادبیات تطبیقی از الف تا ی»، پژوهش زبان‌های خارجی(مجموعه مقالات نخستین همایش ادبیات تطبیقی در ایران)، دانشگاه تهران: صص31-39.
اسداللهی، الله‌شکر. 1382، «نگاه پی‌یر لوتی به مشرق‌زمین»، سفر از منظر ادبیات (مجموعه مقالات دومین همایش ادبیات تطبیقی در ایران). تهران: دانشگاه تهران: صص 13-23.
انوشیروانی، علی‌رضا. «آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در ایران»، ادبیات تطبیقی، ویژه‌نامه نامهفرهنگستان. 1/2 (پاییز 1389): صص32-55.
پارسی‌نژاد، ایرج. 1389، فاطمه سیاح و نقد ادبی، تهران: سخن.
پاینده، حسین. 1384، «اسطوره‌شناسی و مطالعات فرهنگی: تبیین یونگ از شکل‌گیری اسطوره‌ای مدرن»، اسطوره و ادبیات (مجموعه مقالات برگزیدة سومین همایش ادبیات تطبیقی [23 و 24 اردیبهشت 1383]). چ 2. تهران: سمت:صص 31-39.
جواری، محمدحسین. 1382، «سفر و مباحث نظری آن در ادبیات تطبیقی»، سفر از منظر ادبیات (مجموعه مقالات دومین همایش ادبیات تطبیقی در ایران). تهران: دانشگاه تهران: صص 81-91.
جواری، محمدحسین. «اسطوره در ادبیات تطبیقی»، 1384، اسطوره و ادبیات(مجموعه مقالات برگزیده سومین همایش ادبیات تطبیقی[23 و 24 اردیبهشت 1383]). چ 2. تهران: سمت:صص 40-51.
حامدی، گلناز. 1382، «مقدمه»، سفر از منظر ادبیات جهان (همایش دوسالانه ادبیات تطبیقی)، تهران: دانشگاه تهران: صص5-7.
حدیدی، جواد. بهار و تابستان 1379، «شیوه‌های پژوهش در ادبیات تطبیقی»، پژوهش زبان‌های خارجی(مجموعه مقالات نخستین همایش ادبیات تطبیقی در ایران)، دانشگاه تهران: ش 8:صص 4-11.
زارعی، وجیهه. 1393، «هایکو و چگونگی دریافت آن در شعر مدرن؛ نگاهی تطبیقی به اشعار احمد شاملو و فیلیپ ژاکوته»، ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشم‌اندازهای آن (مجموعه مقالات همایش ادبیات تطبیقی، چشم‌اندازهای ادبیات تطبیقی در دهه کنونی ـ 24 خرداد 1391). تهران: دانشگاه شهید بهشتی: صص 233-245.
دادور، ایلمیرا. بهار و تابستان 1379، «سرمقاله»، پژوهش زبان‌های خارجی (مجموعه مقالات نخستین همایش ادبیات تطبیقی در ایران). ش8:صص 2-3.
ابوجهجه، خلیل. تابستان ـ زمستان 1388. «کلمة الدکتور خلیل ابوجهجه»، الدراسات الادبیه: مجموعه ادبیات و زبان‌ها (فصلنامه مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لبنان، بیروت). ش 67-68-69: 7-14.
کهنمویی‌پور، ژاله. 1384. «پیشگفتار»، اسطوره و ادبیات (مجموعه مقالات برگزیده سومین همایش ادبیات تطبیقی [23 و 24 اردیبهشت 1383]). چ 2. تهران: سمت:صص 1-3.
نامور مطلق، بهمن. 1393، «ادبیات تطبیقی و رویکرد نقد»، ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشم‌اندازهای آن (مجموعه مقالات همایش ادبیات تطبیقی، چشم‌اندازهای ادبیات تطبیقی در دهه کنونی ـ 24 خرداد 1391). تهران: دانشگاه شهید بهشتی:صص 29-38.
نامور مطلق، بهمن. «مقدمه»، چکیده مقالات دومین همایش ادبیات تطبیقی و بینارشته‌ای (ادبیات ـ فلسفه). تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1393:صص 2-3.